Audit: Tallinn kulutas valimisreklaamina mõistetavale teavitusele mullu üle 300 000 euro ({{commentsTotal}})

Analüüsinud kohalike omavalitsuste kulutusi teavitusele, leidis riigikontroll, et Tallinna linn oli oma eelarvest rahastanud mitmesaja tuhande euro eest teavitusi, mis olid 2013. aasta kohalike valimiste taustal mõistetavad poliitikute või erakonna valimisreklaamina.

Riigikontroll märgib, et poliitikute kasutamine omavalitsuse teavitustegevuses ei ole iseenesest keelatud, kuid omavalitsuse teavituse eesmärk ei saa olla erakonna mainekujundus ega poliitikutele valimisreklaami tegemine.

Audit tõi välja, et Tallinna linnaeelarvest kulus valimisreklaamina mõistetavatele teavitustele 2013. aastal ligikaudu 337 000 eurot.

"Tallinn ei ole poliitikutele ja erakonnale valimisreklaami tehes tegutsenud avalikes huvides, mistõttu on rikutud kohaliku omavalitsuse korralduse seadust ja linnavara valitsemise korda, ning nendeks teavitusteks tehtud väljaminekud ei ole kooskõlas linnaeelarvega," sõnastas riigikontroll.

Lisaks teavituste sõnumites esinevatele valimisreklaami elementidele viitavad asjaolud auditi koostajate hinnangul poliitilise mõju planeeritud taotlemisele.

Sellele osutab Tallinna asutuste tavatu käitumine valimiseelsel perioodil, kuna 2013. aasta teavitustegevuse rahast kulutati märkimisväärne osa just valimiseelsel perioodil.

Kui 2012. aastal kulus näiteks teleteavitustele augustist oktoobrini 12% kogu aasta teleteavituste rahast, siis aasta hiljem oli vastav näitaja 93%. Seejuures oli põhiosa 2013. aasta selle perioodi teleteavitustest poliitilise sõnumiga.

Samuti ilmnes, et Tallinna linna asutused, kes tavapäraselt teavitusi ei tee või teevad vähe, hakkasid valimiste eel ühtäkki tegema teavitusi, milles oli auditi koostajate hinnangul tugev poliitiline sõnum.

Lisaks tuli auditist välja, et koos poliitilise nüansi lisamisega hakati infot edastama sündmustest, millest tavapäraselt nii mastaapsel kujul avalikkust ei teavitata, näiteks info investeeringuprojektide valmimise kohta.

Ebaaus poliitiline konkurents

"Omavalitsuse kulu sellistele reklaamidele on ühtlasi näide avaliku võimu vahendite väärkasutamisest, mis loob ebaausat poliitilist konkurentsi ja on ohuks demokraatia arengule," rõhutab riigikontroll.

Amet lisas, et omavalitsuse rahakulutus saab tuleneda vaid avalikust huvist. Kui omavalitsus teeb kulusid poliitikute või erakondade reklaamimiseks, tegutseb ta erahuvides ja kulutab asjatult maksumaksja raha, kuna sellevõrra jääb avalikes huvides midagi tegemata.

Riigikontroll on seisukohal, et Eesti seadused ei ole praegu piisavad, et tõhusalt takistada valimisreklaami tegemist avaliku võimu asutuse raha eest.

See väide ei kehti üksnes omavalitsuste, vaid avaliku sektori üksuste kohta üldisemalt. Samal ajal on rikkumisi võimalik tagantjärele küll tuvastada, kuid see on ressursimahukas ja aeganõudev.

Kehtivatest normidest jääb ameti arvates väheks, et keelatud tegevust tõhusalt ära hoida või valimissituatsioonis see tegevus kiiresti lõpetada. Seetõttu peab riigikontroll vajalikuks, et riigikogu jätkaks reklaami ja erakondade rahastamist käsitlevate seaduste ülevaatamist.

Riigikontroll leiab, et kuigi keelatud reklaami olemust ei ole võimalik seaduses ammendavalt sisustada, peaks sinna lisama reeglid keelatud reklaami tunnuste kohta: tuleks anda loetelu teatud universaalsetest tunnustest, mis keelatud reklaami iseloomustavad.

ERJK-le suurem võim

Samuti soovitab riigikontroll täiendada erakonnaseadust, andes erakondade rahastamise järelevalve komisjonile (ERJK) riiklikku järelevalvet tegeva organi staatuse koos õigusega kohaldada korrakaitseseaduses ette nähtud riikliku järelevalve meetmeid.

Riigikontroll tuvastas auditi kontekstis ühe poliitilise sõnumiga teavituse samuti Tartu linnas. Linnaeelarvest seda teavitust otse ei rahastatud ning kogutud tõendid ei anna põhjust väita, et teavituse poliitiline mõju oli linna taotlus.

Kokku analüüsis riigikontroll 15 omavalitsuse teavitustegevuse kulusid perioodil 2012–2013, et saada ülevaade kulude sisust ja suurusest.

Teavitustegevusele kulub Eesti omavalitsustes kokku suurusjärgus 4–5 miljonit eurot aastas. Analüüsitud andmete põhjal valiti auditi käigus välja Tallinna ja Tartu linn, kus kulude õiguspärasust hinnati üksikasjalikult.

Hinnangu andmisel võeti aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ning Tallinna ja Tartu linna õigusaktid linnavara kasutamise kohta. Hinnati ka teavitustegevuse kulude vastavust eelarvele ja kulude tegemisel riigihanke reeglitest kinnipidamist.

Tallinn: me ei ole õigusakte rikkunud

Tallinna Linnavalitsus leidis, et auditis analüüsitud teavituste korraldamisel ei ole Tallinna linn õigusakte rikkunud.

Oma seisukohta põhjendati sellega, et auditis käsitletud teavitused sisaldasid avalikes huvides ja linna ülesannetega seotud teavet. Muu hulgas osutas Tallinn linn enda tellitud eksperdiarvamustele, mis linna seisukohti kinnitama peaks.

Riigikontrollile heidetaksegi ette, et auditis ei ole Tallinna esitatud eksperdiarvamusi arvestatud.

Riigikontrolli arvates ei ole küsimus mitte selles, kas auditis käsitletud teavitused sisaldasid ka avalikes huvides ja linna ülesannetega seotud teavet, vaid selles, et nad sisaldasid erahuvides tehtud valimisreklaami elemente.

"Samuti viitavad asjaolud sellele, et Tallinna linna teavituste puhul oli poliitiline mõju planeeritud. See on ka asjaolu, mis teeb sellistest teavitustest avaliku võimu asutuse jaoks keelatud tegevuse, sõltumata sellest, kas teavitusel on lisaks teisi, näiteks asutuse avalike ülesannetega seotud eesmärke," leidis riigikontroll. .

Tallinn linnavalitsus jagas samas riigikontrolli seisukohta, et praegused seadused tuleb üle vaadata, et nii omavalitsustel kui ka riigiasutustel oleks lihtsam tuvastada, milline teavitus on keelatud, milline mitte.

Teavitused

Riigikontroll tuvastas, et Tallinna eelarvest oli rahastatud kokku 11 teavitust, mida võis 2013. aasta kohalike valimiste kontekstis pidada poliitikute või erakonna reklaamiks. Üks valimisreklaamina mõistetav teavitus tuvastati ka Tartu linnas.

1) Priit Kutseri plakat Tallinnas Sõle tänaval asuva endise koolimaja seinal 2013. aasta augustis. Plakati tellis Põhja- Tallinna Valitsus ning sellel oli kujutatud Kutseri foto ja teave spordihoone rajamise kavatsusest. Kulud linnale 1397 eurot (siin ja edaspidi kulud selles peatükis koos käibemaksuga);

2) Karin Tammemägi plakat Tallinnas Stroomi rannahoone välisseinal 2013. aasta augustis. Plakati tellis Põhja-Tallinna Valitsus ning sellel oli Tammemägi foto, kes kutsus osa võtma kepikõnnitreeningutest. Plakatiga seotud kulud linnale 269 eurot;

3) Hiiu staadioni plakat välimeediakandjatel Tallinnas 2013. aasta septembris. Plakatil kujutati Edgar Savisaart, Arvo Sarapuud ja Jaanus Mutlit ning edastati infot renoveeritud Hiiu staadioni avamisürituse kohta. Plakatikampaania tehti Hiiu staadioni avamisürituse raames. Ürituse tellis Tallinna Spordi- ja Noorsooamet ning teavituskampaaniaga seotud osa oli 11 929 eurot. Kampaania hõlmas videoklippi, mille teostus sarnanes plakatiga ning mida edastati mõnedel multimeediaekraanidel linnaruumis;

4) Tartu triatloni plakat välimeediakandjatel Tartu linnas 2013. aasta juulis. Plakatil oli Urmas Kruuse foto ja info Tartu Mill Triathloni kohta. Auditis selgus, et Tartu triatloni plakati valmistamise ja väljapaneku organiseeris triatloni korraldanud MTÜ, kes sai linnalt ürituse korraldamiseks 12 500 eurot toetust. Ürituse korraldanud MTÜ kulud seoses plakatiga olid 458 eurot.;

5) Tallinna maratoni videoklipp 8 telekanalis 2013. aasta augustis, milles näidati Edgar Savisaart ja Lauri Laasit, samuti kutsuti üles võtma osa ühistreeningutest Tallinna maratoni jaoks. Videoklipi tootmise ja näitamise tellis Tallinna Spordi- ja Noorsooamet. Kulud linnale 86 126 eurot;

6) videoklipp Edgar Savisaare isikus edastatud kutsega tulla valima, mida näidati 2 telekanalis oktoobris 2013. Klipi tootmise ja näitamise korraldas Tallinna Linnakantselei. Kulud linnale 9650 eurot;

7) Tallinna lasteaedade mänguväljakute videoklipp, mida näidati 9 telekanalis 2013. aasta septembris-oktoobris. Klipis esitati infot renoveeritud mänguväljakute ja lasteaedade kohta ning teavitati kavatsusest luua juurde uusi lasteaiakohti. Teavituse korraldas Tallinna Ettevõtlusamet. Kulud linnale 105 606 eurot;

8) videoklipp Tallinna teenustest eakatele 3 telekanalis septembris-oktoobris 2013. Klipi alguskaadrites oli stseen linnavalitsuse istungist, millest näidati nii Edgar Savisaart kui ka Merike Martinsoni, Taavi Aasa ja Kalle Klandorfi. Lisaks eakate teenuste tutvustamisele kutsuti klipis ettevõtteid tegema linnaga eakate teenuste vallas koostööd. Klipi tootmise tellis Tallinna Linnakantselei ning näitamise Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet. Linna kulud olid 101 758 eurot;

9) plakatid uute lasteaedade, lasteaiakohtade ja mänguväljakute loomise kohta. Plakateid eksponeeriti välimeediakandjatel Tallinna linnaruumis 2013. aasta septembris. Plakatikampaania tellis Tallinna Ettevõtlusamet. Kulud linnale 16 330 eurot;

10) videoklipp valgusfooriga ja kutsega tulla valima. See oli eetris 2013. aasta oktoobris 2 venekeelses telekanalis. Klipi tellis Tallinna Linnakantselei ning selle tootmiseks ja telekanalites näitamiseks kulus 4158 eurot;

11) videoklipp elanike rahulolu uuringu tulemustest Tallinna TVs 2013. aasta oktoobris. Klipis olid faktid üle-euroopalise uuringu tulemuste kohta, mille järgi on 89% tallinlastest eluga kodulinnas rahul;

12) videoklipp korruptsioonisüütegude statistika kohta Tallinna TVs 2013. aasta oktoobris. Klipis olid faktid kuritegevuse statistika kohta. Rõhutati, et Tallinnas on korruptsioonisüütegusid olnud võrreldes riigiasutustega ja ülejäänud omavalitsustega viimastel aastatel märksa vähem. Nii see kui eelmine klipp olid Tallinna TV omatoodang, mille kulusid ei ole võimalik välja tuua.

Toimetaja: Priit LutsVasakult: Macron, Fico, Kern ja Sobotka.Vasakult: Macron, Fico, Kern ja Sobotka.
Macron otsib EL-i tööturu reformi plaanile Kesk- ja Ida-Euroopast toetust

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles kolmapäeval, et Euroopa Liidu reeglid, mis puudutavad lähetatud töötajaid, tekitavad rikkamates liikmesriikides ebaõiglast konkurentsi.

"Otse uudistemajast" – Ruta Arumäe"Otse uudistemajast" – Ruta Arumäe
Arumäe: poliitikud peaks fookuse ümber seadma

Majandusekspert Ruta Arumäe ütles ERR-i saates "Otse uudistemajast" saatejuht Ainar Ruussaarele, et poliitikud peaksid oma fookuse ümber seadma ja keskenduma oma tegevuses pikaajalisele majanduskasvule. Ettevõtjatele on Arumäe hinnangul hetkel parim aeg tegevust alustada või seda laiendada.

Kaader videostKaader videost
"Pealtnägija" valimisreklaam teeb erakondadele silmad ette

"Pealtnägija" avaldas uut hooaega sissejuhatava klipi, kus toimetaja Anna Gavronski on asunud vihmavarjuhoidja rolli ning saatejuht Mihkel Kärmas matkib trummi mängivat Edgar Savisaart.

Tallinn.Tallinn.
Linnapeakandidaadid vastavad | Suur-Tallinn peab sündima loomulikul teel

Kuigi Tallinna ümbritsevad rõngasvallad on tugevalt pealinnaga seotud, ei leia meerikandidaadid, et näiteks Jüri, Viimsi või Tabasalu peaks liitma Tallinnaga. Tallinna tegevlinnapea Taavi Aasa hinnangul juhtub see tulevikus paratamatult, kuid selle aluseks peab olema loomulik integratsioon läbi koostöö mitte sundliitmine. 

UUS ERR.ee lühidokkide sari
Martin Kuusk.Martin Kuusk.

Haiguse lugu: elu eluaegse haigusega

Väikesest peale rongide vastu huvi tundnud ning huvist endale ka ameti teinud Martin Kuusk põeb haigust nimega sclerosis multiplex. Sportlikust, elurõõmsast ja pidevalt naljatlevast mehest on võimatu peale vaadates aru saada, et teda tabanud tõbi kuulub tegelikult tõsiste krooniliste haiguste hulka.

ARVUSTUS
Birgitta Festival 2017. "Tosca".Birgitta Festival 2017. "Tosca".

Birgitta kasvatab uut publikut peale

Saatuse tahtel uuele kunstilisele juhile edasi liikunud Birgitta Festival on klassikat hindava püsipubliku kõrval võtnud missiooniks kasvatada peale ka uut ja uudishimulikku publikut, kelle maitse tabamiseks on paletti laiendatud. Selle kinnituseks on alates tänavusest aastast igal aastal kavas ka üks lasteetendus.

UUDISED
Apteek.Apteek.
Konkurentsiamet: apteegireformi pole senini piisavalt analüüsitud

2015. aastal apteegireformi kritiseerinud konkurentsiamet on senini seda meelt, et kehtestatud piirangud tuleks üle vaadata ja võimalik, et ka tühistada, sest muudatustest tulenevat kasu pole piisavalt analüüsitud ja konkurentsi need ei paranda.

SAVISAAR KOHTUS
Kust tuleb väljend „puhas kui prillikivi“?

Edgar Savisaar kasutas tema suhtes esitatud korruptsioonikahtlustusi kommenteerides väljendit „olen puhas kui prillikivi.“ ERR Novaator uuris aga, kust selline väljend tuleb ja mida see õigupoolest tähendab?

Teaduspoliitika ekspert Jana Kolar soovitab Eestil toetada neid teadusvaldkoni, mis pakuvad tuge siinsele ettevõtlusele.Teaduspoliitika ekspert Jana Kolar soovitab Eestil toetada neid teadusvaldkoni, mis pakuvad tuge siinsele ettevõtlusele.

Ekspert: teaduse ökosüsteemis napib sidusust ja läbipaistvust

Euroopa arutab, kuidas püsida konkurentsis Aasia ja USA-ga. 75 miljardi euro suurust eelarvet on vaja kahekordistada, kuid kui reaalne see tegelikult on? Konkurentsis püsimiseks on vaja lihtsust raha taotlemisel ning suuremat sidusust erinevate institutsioonide vahel, kuid needki näivad ületamatud raskused, selgitab ERR Novaatorile intervjuus tunnustatud Euroopa teadusekspert.

Sügisest on Eestis 213 omavalitsuse asemel 79.Sügisest on Eestis 213 omavalitsuse asemel 79.
Kiirotsing: mis saab koduvalla nimeks pärast haldusreformi?

Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

TrompetTrompet
Otse kell 19: klassikakolmapäeva kontsert Tallinna loomaaias

Tallinna loomaaias toimuvad juba mitmendat suve toredad klassikalise muusika kontserdid. Täna pakub rõõmu akordioniduo Aavo Otsa trompetiansambel.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.