Määra ERR.ee oma avaleheks

Vali lehe värv:

Viimastel päevadel on ERRi saadetes palju juttu eestlaste ja mitte-eestlaste suhetest (integratsiooni monitooring, pronksiöö aastapäev). Tähelepanelikud kuulajad-vaatajad on taas kriitiliselt osutanud sellele, et ei ole täpne kasutada väljendit “eesti kogukond” või “eestikeelne kogukond”. 

Nagu üks raadiokuulaja ütles: “Kui te räägite kahest kogukonnast, kusjuures üks nendest on eestlaste kogukond, siis te unustate ära, et põlisrahvust ei nimetata tema kodumaal kogukonnaks.”

Seetõttu tasub korrata varasemat soovitust hoiduda võimalusel väljendist “eesti- ja venekeelne kogukond”.  Kui räägime Eesti oludest, on väljendid “eestlaste kogukond” või “eesti kogukond” ebatäpsed. On olemas näiteks “eestlaste kogukond Kanadas”, aga mitte “eestlaste kogukond Eestis”.

Soovituslikke väljendeid, mis on asjakohasemad (kogutud ERRi keelenõust ja ajakirjanduseetika nõuniku varasematest soovitustest):

eestlased ja venelased;
põhirahvus ja muulased;
eesti- ja venekeelne meedia;
eesti ja kohalik vene kultuur;
eestlaskond ja (kohalik) venelaskond;
eestivenelane;
mitte-eestlane (kuigi liide “mitte” võib kõlada välistavalt). 

Tarmu Tammerk
ERRi ajakirjanduseetika nõunik
meediaeetika@err.ee

| Jaga veel

Updates every 30 minute(s)