ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED EESTI RAHVUSRINGHÄÄLINGU INTERNETIPÕHISTES TEENUSTES

Käesolevad isikuandmete töötlemise põhimõtted kirjeldavad kuidas Eesti Rahvusringhääling (ERR), registrikood 74002322, töötleb internetipõhiste teenuste osutamisel Teie isikuandmeid ERR-ile seadusega antud ülesannete ja kohustuste täitmiseks..


ERR-i veebikeskkonna kasutamisel ja kasutajakontode loomisel nõustuvad kasutajad käesolevate isikuandmete töötlemise põhimõtetega. Juhul, kui te nende põhimõtetega ei nõustu, palume isikuandmete töötlemist eeldavaid internetipõhiseid teenuseid mitte kasutada.


ERR-i veebikeskkond hõlmab kõiki ERR-i portaale ja mistahes elektroonilisse seadmesse allalaetavaid rakendusi.


ERR töötleb veebikeskkonnas kasutajate poolt sisestatud andmeid (näiteks nimi ja kontaktandmed) ning ERR-i poolt kogutud andmeid kasutaja tegevuse kohta (näiteks IP-aadress ja http küpsised).


Käesolevad põhimõtted ei hõlma ERR-i tele- ja raadiosaadetes või portaalis avaldatud artiklites ja audiovisuaalsetes materjalides sisalduvate isikuandmete kasutamist, mida ERR töötleb ajakirjanduslikel eesmärkidel. 


ERR töötleb kasutajate andmeid vastutava töötlejana lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).


ERR kasutab kõiki vajalikke organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid, et oleks tagatud käesolevates põhimõtetes nimetatud isikuandmete kaitse.


Iga kasutaja kohustub veebikeskkonnas kasutatavat kasutajanime ja parooli salajas hoidma ning teavitama ERR-i juhul, kui tema kasutajanimi ja parool satuvad kolmanda isiku valdussesse. ERR ei vastuta sellise isikuandmete lekke eest, mille on põhjustanud veebikeskkonda kasutava isiku enda tegevus või tegevusetus.


2. Kasutajate õigused


Kasutajatel on õigus:

  • tutvuda andmetega, mida ERR on nende kohta kogunud. Üldjuhul väljastame andmed tasuta kasutaja poolt soovitud moel viie tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest. Andmete lisakoopiate väljastamise eest on ERR-il õigus küsida tehnilist tasu;
  • esitada ERR-ile taotlus ERR-i poolt kogutud andmete uuendamiseks või parandamiseks;
  • isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta ning nõuda isikuandmete kustutamist vastavalt allpool nimetatud isikuandmete kogumise viisile juhul, kui isikuandmeid pole enam vaja sellel eesmärgil, milleks neid koguti;
  • nõuda isikut puudutavate andmete ülekandmist kolmandale isikule;
  • pöörduda käesolevate taotlustega ERR-i poole e-posti aadressil ;
  • pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole aadressil Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, [email protected].

ERR-il on õigus jätta isiku taotlus rahuldamata, kui taotlus on põhjendamata, selle täitmine on isikuandmete kogumise eesmärgist lähtuvalt võimatu või taotluse rahuldamata jätmise alused tulenevad Euroopa Liidu andmekaitsenormidest või seadusest.

 3. Kogutavad isikuandmed ja töötlemise kord

Järgnevalt on loetletud kõik ERR-i veebilehtedel internetipõhiste teenuste pakkumise raames kogutavad isikuandmed, nende kogumise eesmärk, säilitamise tähtaeg ja kustutamise põhimõtted. HTTP küpsiste kasutamise korraga tutvumiseks palume lugeda vastavaid põhimõtteid siit.

Portaalide kasutajakonto


ERR-i portaalides kasutajakonto loonud isikute isikuandmeid hoitakse ERR-i infosüsteemis, mis sisaldavad kasutaja IP-aadressi, e-posti aadressi, nime ja isikukoodi. ERR võimaldab kommenteerijate vastutustunde suurendamise ja diskussiooni kvaliteedi parandamise eesmärgil kasutada kommenteerimisel vaid isiku tegelikku nime. Kasutajate IP-aadressi, e-posti aadressi ja isikukoodi avalikult ei kuvata.

 

Täiendavalt säilitab ERR infosüsteemis portaalide kasutajakonto loonud isiku residentsuse andmeid, sest ERR annab vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele (EL) 2017/1128 kõikidele Eesti Vabariigi residentidele võimaluse vaadata teistes Euroopa Liidu liikmesriikides viibides ERR-i portaalis kättesaadavaid telesaateid, filme ja sarju, millel on territoriaalne piirang ning mida on võimalik vaadata ilma kasutajakontota vaid Eesti Vabariigi territooriumil. Kasutaja residentsuse andmed on nähtavad vaid ERR-i infosüsteemi haldusega tegelevatele arendusinseneridele.

 

Portaalis kommenteeriva kasutaja IP-aadress on nähtav ERR-i portaali toimetajatele, kuid ei ole seostatav isikukoodiga. Kasutaja nimi, isikukood, e-posti aadress on nähtavad ainult ERR-i infosüsteemi haldusega tegelevatele arendusinseneridele ja portaali peatoimetajale arendusinseneri vahendusel, juhul, kui esineb üks kahest isiku tuvastamise vajadust tingivast olukorrast:

 

  • seadusest tulenevatel juhtudel – kui kommenteerija isiku tuvastamist nõuab politsei või muu riigiasutus seaduses ettenähtud juhtudel, siis tuvastab isiku nime ja isikukoodi ERR-i arendusinsener ning edastab selle vastavale asutusele. ERR ei edasta kommenteerijate isikuandmeid muudele kolmandatele isikutele;
  • kui kommenteerija avaldab olulist ajakirjanduslikku informatsiooni – sellisel juhul võib isiku nime, isikukoodi ja e-posti aadressi tuvastada portaali peatoimetaja ning võtta vastava inimesega ühendust tagades tema isikuandmete kaitse vastavalt seaduses toodud allikakaitse sätetele.

 

Peatoimetaja päringud arendusinseneridele seoses kommenteerijate isiku tuvastamisega säilitatakse ERR-i infosüsteemis kuni päringuga seotud isikuandmete hoidmise lõpuni.

 

Mistahes eelpool nimetamata juhtudel kommenteerijate isikuid ei tuvastata ega nimedele ja isikukoodidele ligipääsu ei võimaldata.

 

Kasutajakontosid ja nendega seotud isikuandmeid säilitatakse üldjuhul kuni vastavate internetipõhiste teenuste pakkumise lõppemiseni. Kasutajatel on õigus esitada taotlus kasutajakonto ja kõikide kasutajakontoga seotud andmete kustutamiseks. Konto kustutamise taotluse esitamisel kustuvad konto ja kontoga seostatavad andmed ERR-i infosüsteemist ühe kalendriaasta möödumisel taotluse esitamise päevast arvates.

Väljaspool uudisteportaali ERR-i veebikeskkonnas kommentaari postitamine kasutajakonto loomist üldjuhul ei eelda, kuid ERR säilitab kõikide kommenteerijate kommentaarid ja IP-aadressid kuni üheks aastaks alates kommentaari postitamisest seadusest tuleneva tuvastamisnõude täitmiseks.

 

Kõiki mistahes ERR-i internetipõhise teenuse juures kasutajate poolt postitatud kommentaare kuvatakse avalikult maksimaalselt kolm kuud alates kommentaari postitamisest.

 

Kasutajakonto arhiivimaterjali tellimiseks

ERR-i internetipõhises arhiivis on võimalik esitada tellimus audio- ja fotoarhiivi materjali tellimiseks. Tellimust on võimalik esitada üksnes ennast ID-kaardi või mobiil-ID abil autentides, mille tulemusel luuakse kasutajale konto.

Kasutajakontoga seonduvalt salvestatakse ERR-i infosüsteemi kasutaja nimi, isikukood ja e-posti aadress, mida töödeldakse kasutajate tellimuse täitmiseks. Andmetele omavad ligipääsu arhiivide juhataja ning foto- ja audioarhiivi vastutavad toimetajad ja infosüsteemi haldusega tegelev arendusinsener.

Kasutajakontoga seotud isikuandmeid säilitatakse ERR-i infosüsteemis kuni käesoleva internetipõhise teenuse lõppemiseni. Kasutajatel on õigus esitada taotlus kasutajakontoga seotud andmete parandamiseks ja kustutamiseks. Konto kustutamise taotluse esitamisel kustuvad konto ja kontoga seostatavad andmed ERR-i infosüsteemist kahe kuu möödumisel taotluse esitamise päevast arvates.

Materjalide üleslaadimine ja võistlustel osalemine

Kasutajatel on võimalik üles laadida fotosid ja videoid portaali minupilt.err.ee, mille käigus tuleb sisestada iga materjali üles laadimisel autori nimi ja telefoninumber. Täiendavalt säilitab ERR iga materjali üleslaadija IP-aadressi. Autori nimi kuvatakse foto või videomaterjali juures ning telefoninumber ja IP-aadress on nähtavad vaid ERR-i infosüsteemis selleks volitatud arendusinseneridele ja portaali peatoimetajale arendusinseneri vahendusel. Kasutaja on kohustatud tagama, et kui üles laetav materjal sisaldab isikuandmeid, on materjali üles laadija hankinud nõusoleku fotodel või videomaterjalis nähtavate isikute isikuandmete töötlemiseks.

ERR kogub nimetatud andmeid selleks, et oleks võimalik tuvastada ja vajadusel ühendust võtta teoste autoritega ning välja anda ERR-i preemiaid.

ERR-il on vajadusel õigus säilitada isikuandmeid kuni materjaliga seotud autoriõiguste või autoriõigusega kaasnevate õiguste tähtaja lõppemiseni. Andmete pikaaegne säilitamine on vajalik, et tagada kohane autoriõiguste kaitse.

Kui materjali üles laadinud isik või kolmas isik, kelle isikuandmeid materjal sisaldab, esitab ERR-ile nõude isikuandmete või neid sisaldava materjali kustutamiseks, kustutab ERR materjalid juhul, kui isikuandmete jätkuv avalikustamine kahjustab ülemäära kõnealuse isiku õigusi.

Isikuandmete töötlemine muude kampaania korras aset leidvate võistluste raames, mille käigus laetakse üles autoriõigustega kaitstud teoseid, toimub samadel põhimõtetel. Mistahes auhindade jagamisega seotud ühekordsete kampaaniate korral, küsib ERR teenuse kasutajatelt eelnevat nõusolekut kogutavate isikuandmete töötlemiseks. Isikuandmeid säilitatakse ja kasutatakse autoriõigustega mitteseotud projektide korral vaid selleks, et välja kuulutada võitjad ning välja anda auhinnad. Kõik andmed kustutatakse ERR-i infosüsteemist kasutajatelt võetud nõusolekus kirjeldatud ajal ja vahetult pärast andmete kogumise eesmärgi täitmist.

ERR säilitab veebiküsitlustes osalenud isikute IP-aadresse kuni küsitluste lõppemiseni selleks, et iga kasutaja saaks hääletusest osa võtta vaid ühe korra.

Isikuandmed portaalis lasteekraan.err.ee

Portaalis lasteekraan.err.ee kogutakse erinevate võistluste raames osalevate võistlejate nimi, e-posti aadress, vanus ning mõnel võistlusel kooli ja klassi andmed.

Võistlejate nimed ja e-posti aadressid kogutakse selleks, et võtta ühendust võistluste võitjatega ning autori tuvastamiseks juhul, kui võistluste raames antakse ERR-ile tähtajatuks kasutamiseks autoriõigusega kaitstud teoseid.

Laste vanuse kogumine on vajalik, et hinnata võistlustel esitatud vastuste ja tööde taset vastavalt võistlustel osalenud laste vanusele. Kooli ja klassi andmeid kogutakse grupiauhindade väljajagamiseks.

Kõiki andmeid säilitatakse ERR-i infosüsteemis, millele on ligipääs ERR-i arendusinseneridel ja arendusinseneri vahendusel portaali toimetajal.

Teoste üleslaadimisega seotud võistlustel säilitatakse nimesid ja e-posti aadresse kuni autoriõiguste ja autoriõigusega kaasnevate õiguste tähtaja lõppemiseni. Andmete pikaaegne säilitamine on vajalik, et tagada kohane autoriõiguste kaitse.

Muude võistluste käigus kogutud võistlejate nimed, e-posti aadressid, vanuse ja kooli andmed säilitatakse üheks aastaks alates võistluse lõppemisest, mille möödumisel andmed ERR-i infosüsteemist kustutatakse.

ERR-il on õigus oma kanalites ja portaalis avalikult välja kuulutada mistahes võistlustel osalejate nime ja vanuse.

Uudiskirjad

ERR-i kasutajakonto loomisel ja ERR-i kasutajakonto loonud kasutajatel on võimalik liituda ERR-i teenuste uuendusi ja programmilist sisu puudutava uudiskirjaga.

Portaali lasteekraan.err.ee kasutajatel on võimalik liituda Lasteekraani uudiskirjaga seda portaali puudutavate võistluste, töölehtede, mängude ja lastesaadete kohta uudiste saamiseks.

Uudiskirjade saatmiseks kogub ja säilitab ERR uudiskirja saaja e-posti aadressi kuni kasutaja soovib uudiskirja saada. Kasutajatel on võimalik igal ajal uudiskirja saamisest loobuda, kasutades selleks kõikide uudiskirjade juurde lisatud veebilinki.

4. Töötlemise põhimõtete muutmine

ERR-il on õigus käesolevaid põhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta, kui muutmise vajadus tuleneb muudatustest õigusaktides, muudatustest meie isikuandmete töötlemise praktikas või järelevalveasutuste või kohtute poolt antud juhistest ja suunistest. Muutmise korral teavitab ERR Teid ette mõistliku aja võrra enne muudatuste jõustumist.

pühade eel

Vaata otse

Kuula otse

tule publikuks!

R2 aastahitt

spordisajand

otse uudistemajast

järjejutt

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: