Tallinna Sadama süüasja osalised kohtus süüd ei tunnistanud

{{1557326160000 | amCalendar}}
Foto: Siim Lõvi /ERR

Tallinna Sadama süüasja osalised end kolmapäeval kohtus süüdi ei tunnistanud. Vaid üks kohtualustest, Valdo Õunap, jättis süüküsimuse kohtu otsustada, ülejäänud süüdistatavad eitasid süüd.

Harju maakohtus kulus istungi hommikupoolne osa kaitsjate taotluste arutamiseks, pärast lõunapausi lugesid riigiprokurör Laura Feldmanis ja ringkonnaprokurör Denis Tšasovskih ette süüdistuse kokkuvõtte.

Pärast süüdistuse ettekandmist kinnitasid kõik kohtualused, et ei tunnista end süüdi, vaid Valdo Õunap märkis, et jätab süüküsimuse kohtu otsustada.

Kolmapäevane istung jätkus ning ka lõppes kaitsjate kõnedega. Neljapäeval jätkub protsess hommikul kell 10 kaitsjate kõnedega.

Riigiprokurör Laura Feldmanise avakõne täismahus:

Käesolevas kriminaalasjas on esitatud süüdistused altkäemaksu võtmises Tallinna Sadama AS endistele juhatuse liikmetele Ain Kaljurandile ja Allan Kiilile ning AS Tallinna Sadam AS endisele keskastme juhile Martin Paidele. Altkäemaksu andmises on esitatud süüdistus Tõnis Pohlale, Eno Saarele ja Üllar Raadile, Poola laevaetehase esindajale Jan Paszkowskile ning Keskkkonnahoolduse OÜ-le ja selle juhatuse liikmele Sven Hongale. Altkäemaksule kaasaaitamises on esitatud süüdistus Toivo Prommile ning Valdo Õunapile. Lisaks on esitatud Allan Kiilile, Ain Kaljurandile, Toivo Prommile ning Valdo Õunapile süüdistus rahapesus.

Ametiseisund

Kuivõrd süüdistuse kohaselt on etteheidetud altkäemaksu võtmist avalikku ülesannet täitva ametiisiku poolt, siis on esiteks oluline tuvastada, millised olid AS Tallinna Sadam ülesandeid ning eelpool nimetatud isikute funktsioon nimetatud äriühingus. Oluline on märkida, et Allan Kiilile on ette heidetud altkäemaksu võtmist Türgi ja Poola tehase esindajatelt AS Tallinna Sadam tütarettevõtte TS Laevad OÜ esindajana.

1.1 AS Tallinna Sadam ja TS Laevad OÜ

Süüdistus käsitleb ametiisikute tegusid ajal, millal AS-i Tallinna Sadam ainuaktsionäriks oli Eesti Vabariik. AS Tallinna Sadam on Eesti suurim kauba- ja reisisadamate kompleks ning riigile strateegiliselt oluline taristuettevõtte. Vastavalt Vabariigi Valitsuse seaduse § 63 lg 1 ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi põhimääruse paragrahv 11 järgi on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas riigi majanduspoliitika ja majanduse arengukavade väljatöötamine ja elluviimine transpordi (sealhulgas transpordi infrastruktuur, veondus, transiit, logistika ja ühistransport) valdkonnas. Neid ülesandeid täidab najandus- ja kommunikatsiooniministeerium muuhulgas läbi riigile kuuluva AS-i Tallinna Sadam. AS Tallinna Sadam täidab sadamategevusega seotud valdkonnas avalikku ülesannet, olles seejuures kohustatud kindlustama sadamateenuse ja sadamateenusega seotud teenuste osutamise ning riigivarade heaperemeheliku kasutamise. Riik tagab läbi TS-i vedajatele avatud ja läbipaistva juurdepääsu Eesti kaubakoridoridele ning sadamateenuste osutamise. Sadamaseaduse § 3 lg 1 p 3 kohaselt on sadamateenuseks reisijate laevale mineku ja laevalt tuleku korraldamine, sh infrastruktuuriobjektide sh ligipääsuteede ja -alade hooldus. Sadamategevusega seotud valdkonnas asjade ja teenuste hankimisel on AS Tallinna Sadam kui riigi osalusega äriühing hankija riigihangete seaduse mõttes. Riigihanke eesmärk on tagada hankija rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine ning isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine. AS-is Tallinna Sadam aastatel 2005 kuni 2015 kehtinud hankekordade järgi tuli AS-ile Tallinn Sadam kuuluvate varade kasutusse andmisel tagada sadama varade parim kasutamine nii sadamateenuse kui avalikkusele vajaliku teenuse osutamisel ning avalike vahendite kasutamisel. Riigi äriühingu vara tuleb valitseda eesmärgipäraselt, otstarbekalt, säästlikult ja heaperemehelikult.

Süüdistus käsitleb ka AS Tallinna Sadam tütarettevõtteks TS Laevad OÜ poolt praamide hankimist ning Allan Kiili rolli selles. TS Laevad OÜ täitis avalikku ülesannet. Nimetatud äriühingu ülesanne oli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga 11.12.2014 sõlmitud lepingu alusel tagada avaliku liiniveo teenuse teostamine reisiparvlaevadega mandri ja saarte vahelistel parvlaevaliinidel.

Allan Kiili ja Ain Kaljurandi poolt altkäemaksu võtmine AS Tallinna Sadam lepingulise partneri HTG Invest AS esindajalt Eno Saarelt Toivo Prommi ja Valdo Õunapi kaasabil ning Eno Saare ja HTG Invest AS-i poolt altkäemaksu andmine.

Allan Kiil ja Ain Kaljurand jõudsid AS-i Tallinna Sadam pikaaegse lepingulise partneri HTG Invest AS juhatuse liikmega Eno Saarega 2008-2009 aastal üksmeelele, et Eno Saar annab neile vara selleks, et Allan Kiil ja Ain Kaljurand kasutaks ametiseisundit AS-i HTG Invest huvides, eirates seejuures vajadusel seaduse, teenistuslepingu ning AS-is Tallinna Sadam kehtivate kordade nõudeid ja kuritarvitades oma pädevust, jättes vajadusel tahaplaanile AS-i Tallinna Sadam huvid. Muuhulgas sõlmisid ja muutsid ning pikendasid Allan Kiil ja Ain Kaljurand HTG Invest AS-i ja AS Tallina Sadam vahel sõlmitud sildumislepingut, teades, et ei ole korraldatud riigihanget ega konkurssi, mis oleks olnud nii riigihangete seaduse kui AS-i Tallinna Sadam hanke korra järgi kohustuslik.

Eno Saar on lubanud ja andnud Allan Kiilile ja Ain Kaljurannale vara ametiseisundi kasutamise eest ajavahemikul 2008 kuni 2015 august ning Ain Kaljurand ja Allan Kiil on vara vastu võtnud.

Ain Kaljurandile ja Allan Kiilile altkäemaksu üleandmiseks vormistati näiline tehing Bone Invest OÜ ja HTG Invest AS vahel. 02.03.2009 sõlmis Toivo Promm Bone Invest OÜ juhatuse liikmena Eno Saarega näilise kokkuleppe, mille kohaselt teostab OÜ Bone Invest Vanasadama piirkonnas akvatooriumi korrashoiu teenust. Reaalselt sellist teenust OÜ Bone Invest AS-ile HTG Invest osutanud ei ole. Nimetatud lepingu alusel kanti ajavahemikul 2009 kuni 2015 Eno Saare korraldusel Bone Invest OÜ arveldusarvele 295 016,23 eurot, mis oli mõeldud altkäemaksuks Allan Kiilile ja Ain Kaljurandile.

Allan Kiili osa hoidis Toivo Promm Bone Invest OÜ arveldusarvel ning kasutas seda vastavalt Allan Kiililt saadud juhtnööridele.

Ain Kaljurandile mõeldud osa kandis Toivo Promm edasi näilise tehingu alusel ajavahemikul 2009-2011 AKA Auto OÜ arvelduskontole ning 2011 kuni 2015 OÜ Locatore Group arvelduskontole. Altkäemaksu summade vastuvõtmisele aitas kaasa Valdo Õunap, kes oli OÜ Locatore Group juhatuse liige ning korraldas nimetatud summade kasutamise Ain Kaljurandi huvides

Allan Kiili ja Ain Kaljuranna poolt altkäemaksu võtmine ning Baltic Maritime Logistics Group AS ja Esteve Terminal AS nõukogu liikme Tõnis Pohla ning Baltic Maritime Logistics Group AS kontserni kuuluvate ettevõtete Esteve Terminal AS, Esteve Stevedoring OÜ ning Norilde OÜ juhatuse liikmelt Üllar Raadi poolt altkäemaksu andmine. Samuti Toivo Prommi ja Valdo Õunapi kaasaaitamistegu.

Allan Kiil ja Ain Kaljurand jõudsid AS-i Tallinna Sadam pikaaegse lepinguliste partnerite Esteve Terminal AS, Esteve Stevedoring OÜ ja Norilde OÜ esindajatega Üllar Raadi ja Tõnis Pohlaga 2008.-2009. aastal üksmeelele, et Üllar Raad ja Tõnis Pohla annavad neile vara selleks, et Allan Kiil ja Kaljurand kasutaks ametiseisundit selliselt, et võimalikul suurel määral oleks arvestatud Baltic Maritime Logistics Group AS kontserni kuuluvate ettevõtete Esteve Terminal AS, Esteve Stevedoring OÜ ning Norilde OÜ huvidega, eirates seejuures vajadusel seaduse, teenistuslepingu ning AS-is Tallinna Sadam kehtivate kordade nõudeid ja kuritarvitades oma pädevust, jättes vajadusel tahaplaanile AS-i Tallinna Sadam huvid. Muuhulgas sõlmisid ja muutsid ning pikendasid Allan Kiil ja Ain Kaljurand ettevõtete Esteve Terminal AS, Esteve Stevedoring OÜ ja AS Tallinna Sadam vahel sõlmitud sildumislepingut, teades, et ei ole korraldatud riigihanget ega konkurssi, mis oleks olnud nii riigihangete seaduse kui TS hanke korra järgi kohustuslik.

Ajavahemikul 2008. kuni 2015. a august lubas Tõnis Pohla anda ja andis altkäemaksu nii üksi kui isikute grupis koos Ülle Raadiga Allan Kiilile ja Ain Kaljurannale neljal viisil.

Esiteks kanti altkäemaksuks mõeldud summad üle Esteve Terminal AS arveldusarvelt Bone Invest OÜ arveldusarvele näiliste lepingute ja arvete alusel.

Näilised lepingud, mille alusel toimus altkäemaksuks mõeldud summade ülekandmine, sõlmis Üllar Raad Tõnis Pohlaga kooskõlastatult ja heakskiidul järgnevalt: 01.09.2009 sõlmisid OÜ Bone Invest juhatuse liige Toivo Promm ja Esteve Terminal AS juhatuse liige Üllar Raad rendilepingu merekaatri rentimiseks, kuigi tegelikkuses merekaatrit ei renditud. Lepingu kohaselt maksab AS Esteve Terminal OÜ-le Bone Invest 3 067,76 eurot ning vastav summa kanti Esteve Terminal AS arveldusarvelt Bone Invest OÜ arvelduskontole.

01.10.2009 sõlmisid OÜ Bone Invest juhatuse liige Toivo Promm ja AS Esteve Terminal juhatuse liige Üllar Raad rendilepingu manööverveduri rentimiseks. Tegelikkuses manööver vedurit ei renditud. Ajavahemikul 01.10.2009 kuni 31.12.2011 teostati Esteve Terminal AS arvelduskontolt ülekandeid summas 82 829,51 eurot OÜ Bone Invest arvelduskontole.

31.12.2011 sõlmisid OÜ Bone Invest juhatuse liige Toivo Promm ja Esteve Terminal AS juhatuse liige Üllar Raad üürilepingu laoruumi üürimiseks, mis oli vormistatud altkäemaksu summade ülekandmiseks. Lepingu järgi maksab Esteve Terminal AS OÜ-le Bone Invest üüri summas 3 067,76 eurot. Esteve Terminal AS arvelduskontolt on ajavahemikul 31.12.2011 kuni 26.08.2015 üle kantud 133 645,92 eurot OÜ Bone Invest arvele.

Esteve Terminal AS arvelduskontolt on ajavahemikul 24.09.2009 kuni 26.08.2015 makstud OÜ Bone Invest arvelduskontole Allan Kiilile ja Ain Kaljurannale altkäemaksu kokku summas 219 543,19 eurot.

Allan Kiili osa hoidis Toivo Promm Bone Invest OÜ arveldusarvel ning kasutas seda vastavalt Allan Kiililt saadud juhtnööridele. Ain Kaljurandile mõeldud osa kandis Toivo Promm edasi näilise tehingu alusel ajavahemikul 2009-2011 AKA Auto OÜ arvelduskontole ning 2011 kuni 2015 OÜ Locatore Group arvelduskontole. Altkäemaksu summade vastuvõtmisele aitas kaasa Valdo Õunap, kes oli OÜ Locatore Group juhatuse liige ning korraldas nimetatud summade kasutamise Ain Kaljurandi huvides.

Teiseks maksid Tõnis Pohla ja Üllar Raad ajavahemikul 2008 kuni august 2015 Allan Kiilile ja Ain Kaljurannale altkäemaksu sularahas, mis toimus selliselt, et OÜ Esteve Stevedoring tegi ülekande OÜ-le Eraklon, mis on Esteve Stevedoring üheks osanikuks ning OÜ Eraklon juhatuse liige kandis selle summa edasi oma arvelduskontole ning võttis selle sularahas välja ja edastas Tõnis Pohlale ja Üllar Raadile, kes andsid selle edasi Allan Kiilile ja Ain Kaljurandile. Kokku maksid Tõnis Pohla ja Üllar Raad ajavahemikul 2008 kuni august 2015 Allan Kiilile altkäemaksu sularahas summas 30 762,62 eurot ning Ain Kaljurannale altkäemaksu sularahas kokku summas 33 962,62 eurot.

Kolmandaks on Tõnis Pohla altkäemaksuks soetanud Ain Kaljurannale mootorsaani summas 9 746,53 eurot.

Neljandaks on Tõnis Pohla andnud laenu Ain Kaljurannal palvel ja tema poolt määratud tingimustel summas 100 000 eurot. Laenulepingu järgi antakse laenu OÜ-le Berg ja Partner kokku summas 100 000 eurot, mis kanti OÜ Berg ja Partner poolt edasi OÜ Reval Finance arvelduskontole, mille majandustegevust juhib varjatult Ain Kaljurand.

Rahapesu Ain Kaljurandi poolt saadud kuritegeliku vara osas.

Ain Kaljurand on saanud kuritegelikku vara, mis on antud talle altkäemaksuna Üllar Raadilt ja Tõnis Pohlat ning Eno Saarelt ajavahemikul 2009- 2015 ning lisaks on Ain Kaljurand saanud kuritegelikul teel vara ajavahemikul 2005-2008 AS DBT esindajalt. Eelpool nimetatud vara kuritegeliku päritolu ning tegeliku omaniku varjamine Ain Kaljuranna poolt on toimunud Valdo Õunapiga ja Toivo Prommiga.

Ajavahemikul 2005 kuni 2008 toimus DBT esindajalt Ain Kaljurannale laekunud kuritegelikul teel saadud vara kuritegeliku päritolu ja tegeliku omaniku varjamine selliselt, et AS DBT ja AKA Auto OÜ vahel vormistati näilised tehingud, mille alusel kanti Ain Kaljurannale pistiseks mõeldud summad AS DBT arvelduskontolt AKA Auto OÜ arvelduskontole ning seejärel kasutati neid varjatult Ain Kaljurandi ja temaga seotud isikute kulutuste katteks Ain Kaljurandi juhtnööride kohaselt.

Ajavahemikul 2009 kuni 2011 kohtueelses menetluses tuvastamata kohas Eesti Vabariigis toimus Ain Kaljuranna, Kaido Tambergi, Anna Annikova ning Toivo Prommi ühise teootsuse ja tööplaani alusel AS Esteve Terminal arvelduskontolt ja HTG Invest AS arvelduskontolt esindajalt Ain Kaljurannale laekunud vara kuritegeliku päritolu ja tegeliku omaniku varjamine selliselt, et kõigepealt kanti raha näiliste tehingute alusel Bone Invest OÜ arvelduskontole ja seejärel AKA Auto OÜ arvelduskontole. OÜ AKA Auto arvelduskontole laekunud Ain Kaljuranna poolt saadud kuritegeliku raha kasutamine toimus Ain Kaljuranna juhtnööride ja korralduste alusel.

Seejärel asendas rahapesu skeemis AKA Auto OÜ-d OÜ Locatore Group ning ajavahemikul 2011 kuni 2015 altkäemaksuna saadud vara kuritegeliku päritolu ja tegeliku omaniku varjamine toimus selliselt, et Ain Kaljuranna osa kanti kõigepealt näilise lepingu alusel OÜ Bone Invest arvelduskontole ja seejärel OÜ Locatore Group arvelduskontole. Peale raha laekumist Locatore Group OÜ arvelduskontole hoiti seda äriühingu arvelduskontol kui äriühingu legaalsest majandustegevusest tulnud vara. OÜ Locatore Group arvelduskontolt tasuti vastavalt Ain Kaljuranna juhistele Ain Kaljurannaga seotud kulutusi Valdo Õunapi heakskiidul.

AKA Auto OÜ ja OÜ Locatore Group arveldusarvelt jõudis kuritegelikul teel saadud vara Ain Kaljurandini ning tasuti Ain Kaljurandi poolt määratud sõidukitega seotud kulutusi ning tasuti Neste Eesti AS kliendikaartidega seotud kulutusi. Lisaks soetati muid asju ning teenuseid vastavalt Ain Kaljurandi korraldustele.

II Poola ja Türgi laevatehaste esindajatelt altkäemaksu võtmine Allan Kiili poolt Toivo Prommi kaasabil ning Jan Paszkovski poolt altkäemaksu andmine. Ajavahemikul 2014 september kuni 2015 august nõustus ja võttis Allan Kiil vastu Poola ettevõtte Remontowa Shipbuilding S.A. (edaspidi Remontowa või Poola laevatehas) esindajalt Jan Paszkowski´lt ning Türgi ettevõtte Sefine Denizcilik Tersanecilik Tur. San. ve Tic. A.S. (edaspidi Sefine või Türgi laevatehas) esindajalt Süleyman Akin Tuzcuoglu´lt altkäemaksu Toivo Prommi kaasabil. Allan Kiili poolt kuritegelikul teel saadud varaga pandi toime rahapesu.

23.10.2014 sõlmisid Remontowa Shipbuilding S.A. esindaja Jan Paszkowski ja TS Laevad OÜ volitatud esindajad Allan Kiil ja Asko Pohla laevaehituslepingud kahe parvlaeva ehitamiseks. Allan Kiil tegi lisaks Jan Paszkowskiga altkäemaksu kokkuleppe, mis väljendus järgnevas.

Allan Kiili andis 2014 Jan Paszkowskile teada, et Jan Paszkowski vormistaks tema poolt määratud isikuga maaklerlepingu, kuid selle alusel maaklerteenust ei osutataks. See oli mõeldud selleks, et varjata Allan Kiilile altkäemaksu andmist. Sellest lähtuvalt sõlmiti 11.12.2014 maaklerleping Remontowa Shipbuilding S.A. (esindas Jan Paszkowski) ning R.I.C.H. Group Trading Limited (esindas Allan Kiili poolt määratud isik Toivo Promm) vahel. Kokku kuulus nimetatud lepingu alusel tasumiseks 1 260 000 eurot. Seega lubas Remontowa Shipbuilding S.A. esindaja Jan Paszkowski maksta Allan Kiilile altkäemaksu ning Allan Kiil nõustus altkäemaksu saamisega kokku summas 1 260 000 eurot. Jan Paszkowski kandis ajavahemikul R.I.C.H. Group Trading Limited arvelduskontole 378 000 eurot, mis oli mõeldud altkäemaksuks Allan Kiilile. Allan Kiili ametialaseks teoks, mille eest Jan Paszkowski oli talle lubanud ja andnud hüve oli asjaolu, et OÜ TS Laevad sõlmis 2014 oktoobris laevade ehituslepingud Poola ettevõttega Remontowa Shipbuilding S.A.-ga ning lepingute täitmine kujuneks tõrgeteta.

16.10.2014 sõlmisid Sefine Denizcilik Tersanecilik Turizm San. ve Tic. juhatuse liikmed ja TS Laevad OÜ volitatud esindajad Allan Kiil ja Asko Pohla laevaehituslepingud kahe parvlaeva ehitamiseks. Allan Kiil tegi lisaks Süleyman Akin Tuzcuogluga altkäemaksu kokkuleppe, mis väljendus järgnevas.

Süleyman Akin Tuzcuoglu ja Allan Kiil vahel kujunes ebaõiguskokkulepe alates oktoober 2014, mis päädis üksmeelele jõudmises 24.11.2014 ning lähtuvalt sellest näilise maaklerlepingu sõlmises 21.11.2014 Sefine Denizcilik Tersanecilik Turizm San. ve Tic. A.S ning Allan Kiili poolt määratud isiku R.I.C.H. Group Trading Limited (esindas Toivo Promm) vahel. Maaklerlepingu kohaselt maksab Sefine Denizcilik Tersanecilik Turizm San. Ve Tic. A.S. komisjonitasu R.I.C.H. Group Trading Limited´le 1 892 000 eurot. Seega lubas Sefine Denizcilik Tersanecilik Turizm San. ve Tic. A.S. esindaja S. Akin Tuzcuoglu Allan Kiilile maksta altkäemaksu ning Allan Kiil nõustus altkäemaksu saamisega kokku summas 1 892 000 eurot. Allan Kiili ametialaseks teoks, mille eest S. Akin Tuzcuoglu oli talle lubanud ja andnud hüve oli asjaolu, et OÜ TS Laevad sõlmis 2014 oktoobris laevade ehituslepingud Türgi ettevõttega Sefine ning lepingu täitmine kujuneks tõrgeteta. Sefine Denizcilik Tersanecilik Turizm San. ve Tic. A.S. arvelduskontolt kanti ajavahemikul 21.11.2014-26.08.2015 üle R.I.C.H. Group Trading Limited arvelduskontole Allan Kiilile mõeldud altkäemaksu summas 1 148 670,56 eurot R.I.C.H. Group Trading Limited arvelduskontole.

Vastavalt ebaõiguskokkuleppele kanti Türgi ja Poola laevatehaste poolt Allan Kiilile mõeldud altkäemaksu summad R.I.C.H. Group Trading Limited ning kuritegelikul teel saadud varaga pandi toime rahapesu.

Kokku laekus Türgi ja Poola laevaehitusettevõtetelt Allan Kiilile mõeldud altkäemaksu R.I.C.H. Group Trading Limited arvelduskontole summas 1 526 670,56 eurot. Nimetatud summat hoidis Toivo Promm vastavalt kokkuleppele Allan Kiiliga R.I.C.H. Group Trading Limited arvelduskontol kui äriühingu majandustegevusest tulnud raha, mille eesmärk oli varjata vara kuritegelikku päritolu ja tegelikku omanikku. Järgnevalt oli Toivo Prommi ja Allan Kiili ühise teoplaani alusel nimetatud raha kantud Eesti Vabariiki. R.I.C.H. Group Trading Ltd arvelduskontolt kandis Toivo Promm OÜ Bone Invest arvelduskontole 274 961 eurot, milleks oli vormistatud erinevad lepinguid sh laenulepingud.

Lisaks kandis Toivo Promm R.I.C.H. Group Trading Ltd arvelduskontolt 2015 juunis ja juulis AB Plus Invest (Hollandi äriühing) Eestis AS-is SEB Pank asuvale arvelduskontole kokku 179 961 eurot ning sellest on edasi kantud 166 464 eurot Bone Invest OÜ pangakontole.

Nimetatud kannete näilise majandusliku sisu andmiseks olid vormistatud erinevad lepingud Toivo Prommiga seotud äriühingute vahel. Sisuliselt oli tegemist rahaülekannetega äriühingute vahel, milliseid kõiki kontrollis Toivo Promm. Eelpool kirjeldatud ülekannetega jäeti näiliselt mulje, et tegemist oli OÜ Bone Invest varaga, mis oli laekunud OÜ Bone Invest majandustegevuse käigus. R.I.C.H. Group Trading Ltd-st laekunud kuritegelikul teel saadud raha hoiti Bone Invest OÜ arvelduskontol eesmärgiga varjata kuritegelikul teel saadud raha päritolu ja selle seost Allan Kiiliga. Samuti hoiti Bone Invest OÜ arvelduskontol Allan Kiili kuritegelikul teel laekunud raha Eno Saarelt, Tõnis Pohlalt ja Üllar Raadilt. Raha kasutamine toimus vastavalt Allan Kiililt saadud juhtnööridele.

Samuti arutatakse kohtumenetluse raames Allan Kiili ja AS Tallinna Sadam keskastme juhi Martin Paide poolt altkäemaksu võtmist OÜ-lt Keskkonnahoolduse ja selle juhatuse liikmelt Sven Hongalt ning Toivo Prommi kaasaaitamist altkäemaksule ning rahapesu.

Ametiseisund

Kui Allan Kiil tegutses antud kuriteo toimepanemise ajal juhatuse liikmena, siis Martin Paide töötas alates 2003. aastast AS-i Tallinna Sadam hooldusosakonna juhataja ametikohal, kus tema vastutusalaks oli AS-ile Tallinna Sadam kuuluvate alade hooldus ja sellega seotud lepingute ettevalmistamine, läbirääkimised ja osutatavate teenuste kontroll. AS Tallinna Sadam territooriumi hooldusest sõltub teiste sadamateenuste osutamine, millest lähtuvalt on see avalik ülesanne.

Ebaõiguskokkulepe Allan Kiili, Martin Paide ja Sven Honga vahel ja ametiseisundi kasutamine

Allan Kiil ja Martin Paide jõudsid AS-i Tallinna Sadam pikaaegse lepingulise partneri Keskkonnahoolduse OÜ juhatuse liikmega Sven Hongaga 2007. aastal üksmeelele, et Sven Honga annab neile vara selle eest, et Allan Kiil ja Martin Paide kasutavad OÜ Keskkonnahoolduse huvide tagamiseks ametiseisundit eirates vajadusel seaduse ja AS-is Tallinna Sadam kehtivate eeskirjade nõudeid.

Ebaõiguskokkuleppe alusel vara üleandmine

Ebaõiguskokkuleppe alusel sõlmisid Keskkonnahoolduse OÜ juhatuse liige Sven Honga ja OÜ Bone Invest juhatuse liige Toivo Promm 01.06.2007 rendilepingu, mille kohaselt rentis OÜ Bone Invest Keskkonnahoolduse OÜ-le kaks ratastraktorit. Tegelikkuses Keskkonnahoolduse OÜ ratastraktoreid ei rentinud. Nimetatud renidileping oli sõlmitud selleks, et kanda üle summasid, mis olid mõeldud altkäemaksuks Allan Kiilile ja Martin Paidele ning lepingu OÜ Keskkonnahoolduse kandis altkäemaksuna mõeldud summadena OÜ Bone Invest kontole 209 989,89 eurot, millest Toivo Promm kandis Martin Paidele 44 129,84 eurot ja ülejäänud summa 165 860,05 eurot jäi altkäemaksuna Allan Kiilile OÜ Bone Invest arvelduskontole. Allan Kiilile OÜ Bone Invest arvelduskontole laekunud kriminaaltuluga panid Allan Kiil ja Toivo Promm toime rahapesu.

Kaasabi osutamisel tegutses Toivo Promm teadlikult ja võimaldas kasutada Bone Invest OÜ pangakontot Martin Paidele ja Allan Kiilile mõeldud altkäemaksu summade ülekandmiseks ning nende poolt altkäemaksusummade vastuvõtmiseks.

***

Ligi kolm aastat kestnud kriminaaluurimise käigus kaitsepolitsei kogutud tõenditele tuginedes süüdistab riigiprokuratuur Tallinna Sadama eksjuhte Allan Kiili ja Ain Kaljuranda aastatel 2005-2015 suures ulatuses altkäemaksu võtmises ja rahapesus.

Süüdistus altkäemaksu võtmises on esitatud ka Tallinna Sadama hooldusosakonna endisele juhatajale Martin Paidele, lisaks süüdistatakse seitset füüsilist ja kaht juriidilist isikut altkäemaksu andmises ja sellele kaasaaitamises.

Lisaks eelmistele on kohtu all Eno Saar, Tõnis Pohla, Üllar Raad, Sven Honga, Toivo Promm, Valdo Õunap ja Jan Paszkowski ning HTG Invest AS ja Keskkonnahoolduse OÜ.

Süüdistuse järgi nõustusid Kiil ja Kaljurand võtma altkäemaksu mitmelt ettevõtetelt selle eest, et nende lepingulised suhted AS-iga Tallinna Sadam sujuksid võimalikult soodsalt.

Kiil ja Kaljurand nõustusid nii ühiselt kui ka eraldi tegutsedes võtma altkäemaksu peaaegu nelja miljoni euro ulatuses, märkis süüdistus.

Süüdistuse kohasel moodustas altkäemaksust suurima osa, ligikaudu kolm miljonit eurot, Kiilile Türgi ja Poola laevatehaste esindajate poolt lubatud altkäemaks selle eest, et nad saaksid AS-i Tallinna Sadam tütarettevõtte TS Laevadega sõlmida praamide müügilepingud.

Süüdistuse järgi oli Martin Paide nõus võtma altkäemaksu üle 40 000 euro, Ain Kaljurand ligi 400 000 eurot ning Allan Kiil üle kolme ja poole miljoni euro.

Süüdistuse väitel jõudis Paide ja Kaljurannani altkäemaks kogu neile lubatud ulatuses, Kiilini jõudis lubatud altkäemaksust ligi kaks miljonit eurot ning ülejäänu jäi tema poolt kätte saamata, kuna ta peeti kuriteos kahtlustatavana kinni.

Kiil ja Kaljurand vahistati 2015. aasta 26. augustil, kui prokuratuur oli esitanud mõlemale kahtlustuse suures ulatuses altkäemaksu võtmises. Mõlemad mehed vabastati vahi alt 2016. aasta alguses.

Kriminaalasja uuris kaitsepolitsei ja uurimist juhtis riigiprokuratuur.

Toimetaja: Marko Tooming

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: