Reformierakonna platvorm: õpetajate palgatõus ja ametnike vähendamine

Reformierakonna laupäeval toimunud üldkogu.
Reformierakonna laupäeval toimunud üldkogu. Autor/allikas: Anna Aurelia Minev/ERR

Reformierakonna nädalavahetusel kinnitatud valimisplatvormis eelseisvateks riigikogu valimisteks on kolm konkreetset lubadust: õpetajate palgatõus, teaduse rahastamise suurendamine ja riigiteenistujate arvu vähendamine.

Palju on rõhutud valimisplatvormis ka keskkonnateemadele: "Eesti meri ja mets, rabad ja sood, jõed ja järved, loomad ja linnud, puhas õhk ja selge joogivesi – need on väärtused, mis inimesi meie maaga seovad."

Veel lubab Reformierakond lasteaedadest alates ühtse eestikeelse haridussüsteemi loomist. "Tagada kõigile Eesti elanikele hariduse kaudu võrdsed võimalused olla elus edukas ning vähendada keelel põhinevat lõhet Eesti ühiskonnas."

Reformierakonna valimisplatvorm 2019. aasta riigikogu valimisteks

Reformierakonna eesmärk on vaba, väärikas ja oma eluga rahulolev Eesti inimene, kes on valmis võtma oma riigi ees ka vastutust parema tuleviku nimel. 

Konkurentsirohkes avatud maailmas saame liikuda targa majanduse suunas vaid laia silmaringi, hea hariduse saanud, nutikate inimeste loodud innovatsiooni ja ettevõtlikkuse toel.

Tarku ja nutikaid inimesi vajab Eesti kõikjal – nii sotsiaalvaldkonnas kui ka tervishoius, riigivalitsemises ja –kaitses, aga ka kultuuris ja spordis. Seetõttu peab Reformierakond ülioluliseks keskenduda lähiaastail senisest enam haridusele, teadusele ja teadmiste rakendamisele erinevates valdkondades.

Parem Eesti tähendab tervemaid ja üksteisest hoolivaid inimesi. Reformierakonna eesmärgiks on luua Eestist parim paik laste kasvatamiseks. Parem Eesti on hooliv Eesti, kus abivajajaid märgatakse ja aidatakse, kuid kus toetatakse ka hakkama saamist ja vastutust.

Parem Eesti on võimalik üksnes turvalises maailmas. Eesti turvalisus on tagatud parimal viisil maailmas, mis toetub rahvusvahelistele kokkulepetele ja kus järgitakse liberaalseid põhiväärtusi – vabadust, demokraatiat ja inimõigusi. Üksnes koostöö liitlastega ja avatud suhtlus loovad parima tuleviku Eestile. Samavõrd oluline on ka meie endi võimetekohased pingutused riigikaitses ning sisemise turvalisuse tagamisel. 

Parem Eesti on meie oma Eesti, kus hoitakse eesti keelt ja eestlust ning arendatakse mitmekesist kultuuri, sporti ja tervislikke eluviise. Parem Eesti tähendab ka elujõulist maaelu ja tasakaalustatud keskkonnakasutust.

Tark majandus

Reformierakonna eesmärgiks on kõigi Eesti elanike sissetulekute kasv, mille toob suurem lisandväärtus ettevõtluses. See eeldab teadmuspõhisust ja uute tehnoloogiate kasutuselevõttu.

Selleks, et ettevõtted saaksid enam lisandväärtust luua, pühendub Reformierakond võimalikult hea ärikeskkonna loomisele, arendab ettevõtlust toetavat infrastruktuuri ning töötab välja ettevõtete tootearendust toetava, tööstuse uuendamist soosiva ning kõrgtehnoloogia vallas ettevõtlusega alustamiseks vajaliku toetusmeetmete paketi.

Toetume kvaliteetsele seire- ja analüüsitegevusele, mis on terviklik, pikaajalise vaatega ning hindab eri valikute mõju Eesti rahvusvahelisele konkurentsipositsioonile. Tehkem Eestist riik, kus kapitalil on hea kasvada.

Haritud ja nutikad inimesed

Haridus annab inimesele võimalused teha elus häid valikuid, olla tööelus edukas, ühiskonnaelus kaasa rääkida, paremini toime tulla ning saavutada vaimne ja materiaalne heaolu. Haritud inimesed on ühiskonna rikkus nii majanduslikult kui ka sotsiaalselt. Mida rohkem on oma võimeid tundvaid ja kasutavaid hea tahtega inimesi, seda harmoonilisem on ühiskond ja seda jõukam riik. Eestil saab hästi minna üksnes siis, kui meie inimesed on haritud, loovad ja ettevõtlikud.

Hariduse mõju avaldub pika aja jooksul, mistõttu riigi hariduspoliitika peab olema tulevikku vaatav ja järjepidev, andes aega muudatuste rakendumiseks.

Tehnoloogia kiire areng ja töö iseloomu muutumine nõuavad kõigile kättesaadavaid, praegustest palju paindlikumaid võimalusi õppida kogu elu. Haridustee peab olema sujuv ja umbsoppideta, inimesel olgu alati võimalus sellele naasta ja õpinguid jätkata.

Reformierakonna lähimate aastate tähtsamateks haridus- ja teaduspoliitilisteks eesmärkideks on:

Ühtse eestikeelse haridussüsteemi loomine alates lasteaiast, et tagada kõigile Eesti elanikele hariduse kaudu võrdsed võimalused olla elus edukas ning vähendada keelel põhinevat lõhet Eesti ühiskonnas.

Kindlustada õpetajate ja õppejõudude järelkasv, tõstes õpetaja ameti mainet ja õpetajate professionaalsust ning tagades igale õpetajale väärilise tasu.

Üldhariduskooli õpetaja palk peab nelja aasta jooksul jõudma vähemalt 2000 euroni.

Tagada kõigile lastele võrdne algus üldhariduse omandamiseks. Selleks muudame alushariduse viimase õppeaasta ehk eelkooli kohustuslikuks. Eelkoolis peame oluliseks pöörata tähelepanu erinevate annete avastamisele ja arendamisele ning laste erivajaduste varasele märkamisele ja nendega tegelemisele.

Luua tingimused üld- ja kutsehariduse sünergia tekitamiseks, et nende eeliste paindliku rakendamisega tõsta hariduse kvaliteeti ja avada õpilastele uusi võimalusi tööeluks valmistumisel.

Anda kõrgkoolidele suurem õigus eraraha kaasamiseks, osalise koormusega õppekavade loomiseks ning õppetasu kehtestamiseks koos stipendiumite ja õppelaenude süsteemi ülevaatamisega.

Suurendada riigipoolset teadus-arendustegevuse rahastamist ühe protsendini SKP-st, samal ajal motiveerides ka erasektorit suurendama omapoolset panust.

Hooliv ja võimalusi pakkuv Eesti

Reformierakond usub, et inimesed saavad oma eluga ise hakkama, vajamata riigi liigset sekkumist nende era- ja pereellu. Kõik inimesed, kes tahavad ühiskonda panustada, peavad saama seda teha. Riigi ülesanne on luua iga inimese panustamist toetav keskkond, pakkuda kvaliteetseid ja kättesaadavaid teenuseid ning vajaduspõhiseid toetusi.

Reformierakond on veendumusel, et maksumaksja raha eest peab toetama neid, kes päriselt abi vajavad. On oluline, et riik suudaks võimalikku abivajadust ennetada varajase märkamise ning tulemusliku ja süsteemse toe pakkumisega, mis on inimese väärikust hoidev, suuremaid probleeme ennetav ning riigirahanduse mõistes efektiivsem.

Sotsiaalsüsteem peab olema üles ehitatud jätkusuutlikult ja võimetekohaselt, lähtuma abivajajast, looma võrdsed võimalused, olema kaasav ning ühendama iga inimese isikliku, perekonna, kogukonna ja riigi vastutuse.

Demograafiliste protsesside, eelkõige rahvastiku vananemise surve sotsiaalsüsteemile kasvab, mistõttu peab Reformierakond vajalikuks sotsiaalkaitse, sotsiaalkindlustuse ja tervishoiu süsteemide kompleksset uuendamist tagamaks abivajajatele reaalne ja sihipärane tugi.

Avatud ja turvaline Eesti

Eesti inimeste turvalisus ja heaolu on kõige paremini tagatud maailmas, mis põhineb rahvusvaheliselt kokkulepitud reeglitel ja kus järgitakse liberaalseid põhiväärtusi – vabadust, demokraatiat ja inimõigusi. Eesti peab aktiivselt osalema sellise maailma hoidmises ja tugevdamises, tehes seda koostöös liitlaste ja teiste sarnaselt mõtlevate riikidega.

Kõik vaidlused ja konfliktid tuleb võimalusel lahendada rahumeelselt. Leiame, et avatud riikidevahelised majandus- ja kultuurisuhted toetavad üksteisemõistmist ning maailma muutumist paremaks ja turvalisemaks.

Eesti välismajanduspoliitika vajab tugevdamist ühtse ja selge juhtimise, kvalifitseeritud majandusdiplomaatide ning selgete eesmärkide ja tegevuskavaga, mis toetab Eesti ettevõtete eksporti ja investeeringuid välismaal ning välisinvesteeringute tulekut Eestisse.

Eesti rahvusvahelise konkurentsivõime ja julgeoleku tagab tugev ja motiveeritud välisteenistus, pidevalt võimekusi arendav riigikaitse ning tugev ja kokkuhoidev liitlasruum.

Eesti sõjaline riigikaitse põhineb Eesti inimeste vankumatul kaitsetahtel, ajateenistuse toel loodud reservarmeel ning kaljukindlatel liitlassuhetel NATOga. Reformierakond peab oluliseks lähtumist laiapindse riigikaitse põhimõttest, mis tugineb rahvusvahelisele tegevusele, iseseisvale kaitsevõimele ja kogu ühiskonna toetusele, sisejulgeoleku- ja elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamisele ja psühholoogilisele kaitsele.

Eesti turvalisus on tagatud üksnes siis, kui Eesti inimesed teavad ja tunnevad ohtusid ning oskavad neid vältida ja neile õigesti reageerida. Eesti elanike turvatunne sõltub sellest, kui hästi toimivad Eesti politsei, päästeamet, kohtud, julgeolekuasutused, kaitsevägi ja Kaitseliit ning poliitiline juhtimine.

Arukalt ja avatult juhitud Eesti

Reformierakond on seisukohal, et ühiskonnakorraldus peab lähtuma üksikisiku vabaduse ülimuslikkusest ja avatud ühiskonna põhimõttest. Riigivalitsemine peab olema avatud, aus, vastutustundlik ja uuendusi toetav. Langetatud otsused peavad olema läbipaistvad, kaalutletud ja põhjendatud.

Reformierakond peab vajalikuks riigireformi jätkamist, vähendades oluliselt riigi sekkumist ettevõtete ja inimeste igapäevaellu, piirates regulatsioone ja tõmmates kokku avaliku sektori suurust ning selles hõivatud inimeste arvu.

Riigivalitsemine peab olema innovaatiline, tõhus ja kasutajasõbralik ning kasutama kulude ja aja kokkuhoiuks parimat tehnoloogiat. Reformierakond soovib, et Eesti oleks kõige edumeelsema juhtimismudeliga riik Euroopas.

Meie põhieesmärgid on:

Seada riigireformi jätkamine üheks valitsuse prioriteediks.

Vähendada riigipalgaliste arvu nelja aastaga vähemalt 4000 inimese võrra.

Vähendada üleliigset bürokraatiat, õigusloomet ja riigiasutuste arvu.

Anda Eesti e-riigi arengule uus hingamine.

Meie oma Eesti

Eesti riik on ainuke riik maailmas, mis on seatud eesti rahvuse, keele ja kultuuri kestmiseks ja arenguks. Just sellest peavad lähtuma nii keele- ja kultuuripoliitika, spordikorraldus kui ka rändepoliitika.

Selleks, et eesti keeles rääkimine ja hakkamasaamine oleks Eestis enesestmõistetav, alustame eestikeelse õppega lasteaedades ja jätkame koolides.

Eesti keel peab arenema ka teaduskeelena ning eesti keeles peab saama suhelda arvutitega, mistõttu on hädavajalik keele- ja kõnetehnoloogia pidev arendamine.

Eesti kodakondsuspoliitika peab olema nõudlik ja lähtuma selgeist printsiipidest. Sünnijärgseid Eesti kodanikke ei tohi sundida loobuma mitmikkodakondsusest. Eesti peab niihästi soosima eestlaste tagasirännet kui ka toetama eestluse hoidmist välismaal. Töö ränne Eestisse peab arvestama meie tööturu vajaduste ja nõudmistega ning toetama tootlikkuse kasvu majanduses.

Eesti peab edenema kui parim paik laste kasvatamiseks. Riik loob selleks kõik eeldused survestamata eraelulisi valikuid.

Peame vajalikuks tähelepanu pöörata erivajadustega inimeste vajadustele ning nende ühiskonnas tegutsemise võimaluste süsteemsele laiendamisele ja parandamisele. Tuleb tagada nende ligipääsetavus ameti- ja kultuuriasutustele. Leiame, et erivajadustega inimesi võiks enam kaasata riigikaitsesse ja avalikku teenistusse. Peame oluliseks toetada erivajadustega inimeste liikumis- ja sportimisvõimaluste arendamist.

Meie oma Eesti on loodusrikas, metsane, puhta õhu, inimsõbralike linnade ja küladega, siinseid loodusressursse arukalt ja säästlikult kasutav Eesti. See on Eesti, kus on hea elada kõikjal – nii Tallinnas kui Setus, nii Virus kui saartel.

Elujõuline maaelu  

Eesti areng peab olema tasakaalustatud ja hõlmama kõiki piirkondi. Regionaalne areng sõltub töökohti loovatest ja edukatest ettevõtetest, hariduse ja kultuuri kättesaadavusest ning arukalt korraldatud sotsiaaltoest. Seda on võimalik saavutada üksnes riigi, omavalitsuste, kogukondade, kohalike elanike ja nende vabaühenduste koostöös.

Peame vajalikuks:

Rajada kvaliteetsed ühendused Eesti erinevate osade vahel, kujundada eri transpordiliike kombineeriv ja inimeste reaalset liikumisvajadust arvestav ühistranspordivõrk, luua kiire ja kvaliteetne internetiühendus ning vajalikud elektriühendused.

Soodustada ettevõtete koostööd ja nende ühiste investeeringute tegemist.
Toetada ettevõtlust ja maaelu senisest enamate ja mitmekesisemate teenustega, kaasates nende pakkumisse rohkem kohalikke inimesi ja ettevõtteid. Riigipoolse toena pakume vajalikku nõustamist, investeeringutuge ja abi uute digitehnoloogiate rakendamisel.

Parandada maapiirkondade ettevõtete ligipääsu kapitalile, eriti tootmise laiendamiseks ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtuks, milleks kaalume erainvestori põhimõttel toimiva investeerimisfondi loomist, aga ka lisagarantiide pakkumist.

Välja töötada finantslahendused, mis tagaksid põllumajandusliku tootmise ka kriisiolukordades. Leiame, et senisest enam tuleb pöörata tähelepanu riskijuhtimisele, et kindlustada põllumajandustootjate sissetulekud turu- ja toomisriskide realiseerumisel. Näeme neil juhtudel lahendust riigi ja erasektori koostöös.

Arendada biomajandusest riigi strateegiline majandusharu. Selleks kaardistame koos teadlastega Eesti võimalused, töötame välja biomajanduse arengukava ja viime tootmised majandusliku lisandväärtuse loomises järgmisele tasemele.

Maaelu arendamise meetmete väljatöötamisel peame oluliseks selliseid lahendusi, mis toetavad suurema lisandväärtuse loomist aga ka noorte ettevõtjate tegevust.

Arendada maapiirkonda elama asumist soodustavaid riiklikke programme; anda kohalikele kogukondadele lisaks maaelu- ja kalanduspoliitikale suurem otsustusõigus ka muudes poliitikates; jätkata ja laiendada põllumajandust ja maaelu laiemale avalikkusele tutvustavaid aktsioone.

Parem keskkond

Eesti meri ja mets, rabad ja sood, jõed ja järved, loomad ja linnud, puhas õhk ja selge joogivesi – need on väärtused, mis inimesi meie maaga seovad. Tahame, et Eesti oleks mõnusaim koht, kus kasvada, õppida, pere luua, ennast teostada ja pensionipõlve pidada tänu siinsele vaheldusrikkale ja hästi hoitud looduskeskkonnale.

Mida mitmekesisem ja puhtam on meie looduskeskkond ja mida rohkem on Eesti inimestel võimalusi ja põhjust looduses aega veeta, seda parem on Eesti inimeste tervis, seda väiksem ühiskonna stressitase ja seeläbi tugevam me riik.

Kokkuhoidlik ja efektiivne majandamine peab olema reegliks nii riigi rahaasjade korraldamisel kui ka Eesti loodusvarade kasutamisel. Puhtast loodusest hoolimine, selle hoidmine ja edasiandmine järgmistele põlvedele on järjest suuremate keskkonna- ja kliimapingetega maailmas meist igaühe vastutus.

Majanduskasvu, töökohtade loomise ja elukeskkonna arendamise ning loodushoiu vastandamise asemel käsitleme neid tasakaalus, negatiivset keskkonnamõju võimalikult väiksena hoides. Pöörame tähelepanu linnakeskkonna inimsõbralikumaks muutmisele spetsiaalse investeeringuprogrammi toel.

Toimetaja: Indrek Kuus

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: