Ringkonnakohus ei leidnud kirjanik Kenderi õudusnovellist lapspornot ({{contentCtrl.commentsTotal}})

{{1507723800000 | amCalendar}}
Foto: ERR

Tallinna ringkonnakohus jättis kolmapäeval muutmata kirjanik Kaur Kenderi õigeksmõistmise lapsporno valmistamise süüdistuses.

Kohus rahuldas prokuröri apellatsiooni osaliselt ja tühistas Harju maakohtu 16. mai otsusega Kaur Kenderile süüteomenetluses tekitatud mittevaralise kahju hüvitise ehk 500 euro väljamõistmise, kuid ülejäänud osas jäi maakohtu otsus, sh Kenderi õigeksmõistmine muutmata.

Ringkonnakohus asus seisukohale, et Kender on talle inkrimineeritud teo toime pannud välisriigis, mitte Eestis, kuivõrd ta viibis kirjutise Untitled 12 veebilehel nihilist.fm avaldamise hetkel Ameerika Ühendriikide Michigani osariigis, veebilehe nihilist.fm server aga asub Suurbritannias.

Kohtu hinnangul ei saa väita, et Kender oleks mingigi osa etteheidetavast teost realiseerinud Eesti territoriaalse jurisdiktsiooni piirkonnas.

Eesti karistusvõim laieneb välisriigis toimepandud teole üksnes siis, kui tegu on karistatav ka selles välisriigis, kus tegu toime pandi. Karistatavusele viitava normi olemasolu tõendamine väljaspool Eesti vabariiki toime pandud kuritegude suhtes on prokuröri ülesanne, märkis ringkonnakohus. Kohtu hinnangul niisuguse asjaolu esinemist ei tõendatud.

Otsustamaks, kas Kenderi kirjutise Untitled 12 valmistamine ja levitamine on vastavate riikide õiguse kohaselt karistatav, tuli välja selgitada sellel tõsise kirjandusliku, kunstilise, poliitilise või teadusliku väärtuse olemasolu või selle puudumine.Ringkonnakohtunik Andres Parmas otsuse tagamaid selgitamas Autor: Siim Lõvi/ERR

Maakohtus üle kuulatud asjatundjate ütluste ning semiootikaekspertiisi akti põhjal otsustas ringkonnakohus, et teosel olemas tõsine kirjanduslik väärtus. Seetõttu asus ringkonnakohus kokkuvõttes seisukohale, et Kenderile süüdistuses ette heidetud tegu ei ole Ameerika Ühendriikide ega Suurbritannia (Inglismaa ja Walesi) õiguse alusel karistatav, mistõttu ei ole Eesti vabariigil selle teo üle jurisdiktsiooni.

Mittevaralise kahju osas asus ringkonnakohus seisukohale, et kaitsjale ja süüdistatavale ei saanud tulla üllatusena PERH-i poolt antud tõendi avaldamine avalikul kohtuistungil.

Kaitsja ei kasutanud õigust taotleda kohtuistungi kinniseks kuulutamist delikaatsete isikuandmete avaldamise ajaks. Ühtlasi ei märkinud kaitsja, et tegemist oleks ebaseadusliku tõendiga, mida ei tohi uurida.

Seega ei rikkunud prokurör kriminaalmenetlusõigust, avaldades kohtuistungil andmeid Kenderil diagnoositud psüühikahäire kohta, vaid vastupidi – oli kohustatud need andmed avaldama. Seetõttu puudub alus kahju hüvitamiseks.

Ringkonnakohus mõistis Kaur Kenderi kasuks riigieelarves selleks eraldatud vahendite arvelt välja kaitsjatasu 3 610 eurot ja 80 senti.

Ringkonnakohtu otsusele saab esitada kassatsiooni 30 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest. 

Põhja ringkonnaprokurör Lea Pähkel otsustab ringkonnakohtu otsuse vaidlustamise riigikohtus pärast sellega tutvumist.

Kaur Kender ütles ERR-ile, et kohtuotsus kinnitab vähemalt seda, et eesti keeles on sõna- ja kunstivabadus kirjanduses kaitstud Ameerika Ühendriikides ja Ühendkuningriikides.

"Selle protsessi positiivne külg vast ongi see, et inimesed saavad aru, et Eestis ja eesti keeles on nad kaitsetud. Prokutatuur võib ja saab süüdistada igaüht, ükskõik milles, sest nad ei vastuta mitte millegi eest. Ma tänan kohtuid vapruse ja õiglase kohtumõistmise eest. Kohtud on õigusriigi viimane kaitseliin. Aga kui seal ka pead veerema pannakse - ja pannakse, nagu näitab Poola, Ungari, Türgi - või kui sul pole aastaid, meeltult raha ja hingerahu kulutada, siis jääb üle lahkuda. Kirjutama ja elama sellesse keelde, kus sõna ja looming on vaba," ütles Kender.

Kenderit kaitsnud vandeadvokaat Paul Kerese sõnul on kohtuotsus õiguslikult väga veenev ning avaldab lootust, et ka prokuratuuri jaoks on õigusselgus selles küsimuses nüüd lõplikult saabunud.

"Tänaseks on kahes kohtuastmes leidnud kinnitust, et Kender kirjutas oma teose USA-s, kus ei ole õigusvastane luua ja avaldada tekste, mis küll väliselt võib mitmes aspektis sarnaneda lapspornoga, ent millel on siiski kirjanduslik väärtus. Kohus veendus ka selles, et Inglismaal, kus asub Nihilist FM-i server, ei ole keelatud selliseid teoseid avaldada. Kohus ei ole võtnud seisukohta, et lapsporno loomine ei ole karistatav, vaid selgunud on üksnes see, et Kenderi teos ei ole lapsporno. Õigusriigile kohane oleks see vaidlus siinkohal lõpetada ja suunata riigi ressursid elusate laste kaitsele," märkis Keres.

Prokurör taotles Kenderi karistamist

13. septembril ringkonnakohtus toimunud istungil märkis Põhja ringkonnaprokurör Lea Pähkel, et karistusõiguse seisukohalt pole Kenderi teose kunstiline väärtus oluline.

Prokurör taotles kaebuses maakohtu 16. mai õigeksmõistva kohtuotsuse tühistamist ning Kenderi süüdimõistmist ja talle 300 päevamäära ulatuses ehk 3939 euro suuruse rahalise karistuse määramist.

Prokuröri hinnangul tuli tühistada ka Kenderile mittevaralise kahjuna 500 euro väljamõistmine ning jätta õigusabikulud 20 028 eurot ja kriminaalmenetluskulud 35 666 eurot tema enda kanda.

Prokuröri sõnul tõi maakohus oma otsuses ebaõigesti Kenderi teo kirjeldusse täiendavaid nõudeid ehk teoses kirjeldatud lapsed peavad olema reaalselt eksisteerivad inimesed, teos peab olema pedofiilidele erutav, teosel peab olema kirjanduslik ja kunstiline väärtus, teose eesmärk on esile kutsuda vastikustunnet ja tülgastust.

"Karistusseadustik ei piiritle pornograafilise teose eesmärki ja ei nõua kirjutise hindamist sisuliselt, näiteks pedofiilidele seksuaalse erutuse tekitamise potentsiaali järgi," tõdes Pähkel.

Prokuröri kinnitusel on prokuratuur jätkuvalt seisukohal, et Kenderi teoses on seksuaaltoiminguid lastega kirjeldatud labaselt ja pealetükkivalt ning seejuures ei ole Eesti karistusõiguse alusel tähtsust, kas teos kvalifitseerub samal ajal ka kirjanduseks või kunstiks.

"Samamoodi ei anta hinnangut lapspornot kujutavate fotode või videode kunstilisele väärtusele. Süüteokoosseisu realiseerumise aspektist ei oma tähtsust, mis eesmärgil on keelatud sisuga materjali valmistatud, hoitud või kättesaadavaks tehtud," kinnitas Pähkel.

"ÜRO lapse õiguste konventsiooni laste müüki, lasteprostitutsiooni ja -pornograafiat käsitlev protokoll ning eelkõige Euroopa Nõukogu 2007. aasta konventsioon laste kaitse kohta seksuaalse ärakasutamise ja kuritarvitamise vastu, on ühed olulisemad rahvusvahelist koostööd tõhustavad meetmed ning näitavad selgelt, et lapspornograafia on nn maailmakuritegu, mille vastu võitlemist taotleb kogu tsiviliseeritud ühiskond," ütles prokurör.

Pähkel tõdes, et Eestis kehtiva karistusseadustiku § 178 kohaselt on lapse kujutamine pornograafilistes situatsioonides keelatud ka kirjandusteostes ja seda sõltumata sellest, kas tegemist on reaalse lapse või väljamõeldud tegelasega.

"Seega pole kahtlust, et Kaur Kenderile etteheidetavad teod on Eesti karistusseadustiku järgi karistatavad," ütles prokurör.

Maakohus mõistis Kenderi õigeks

Harju maakohus põhjendas motiveeritud kohtuotsuses Kenderi õigeksmõistmist asjaoluga, et kõik ülekuulatud ja kirjaliku arvamuse andnud asjatundjad olid ühel nõul selles, et Kenderi kirjutatud Untitled 12 ei ole pornograafiline teos, kuna selles puuduvad pornograafia tunnused.

Nii on asjatundjate hinnangul tegemist transgressiivse kirjadusega ning sel on kirjanduslik ja kunstiline väärtus, märkis kohus.

"Samuti kinnitavad ülekuulatud ja kirjaliku arvamuse andnud asjatundjad ning semiootikaekspertiis, et laste seksuaalaktide kujutamine teoses Untitled 12 kätkeb endas paljusid tuntud kunstilisi võtteid," tõdes kohus.

Kohus viitas otsuses, et kuna Kenderi teoses on kujutatud väljamõeldud tegelasi, siis on see kunst, kirjandus. "Väljamõeldud tegelasel ei ole põhiõigusi ning tegelast ei saa käsitleda õigusvõimet omava isikuna," kinnitas kohus.

Samuti märkis kohus, et põhiõiguses sätestatud kunstivabadust saab piirata vaid reaalselt eksisteeriva ja teiste isikute põhiõhiõigusi rikkuva ohu tõrjumiseks.

Kohus asus USA eksperdi Amy Neuhardti ja Inglismaa eksperdi Richard Samueli ekspertarvamuste alusel seisukohale, et Eestis ja nendes riikides puudub nn identne karistusõigusnorm, kuna kummaski välisriigis ei eksisteeri sellist lapsporno definitsooni nagu Eestis.

USA ja Inglismaa õiguse alusel, erinevalt KarS § 178 lg 1, tuleb kuriteotunnuste tuvastamiseks ühtlasi veenduda selles, et teosel puudub igasugune kirjanduslik, teaduslik või ühiskondlik väärtus.

Kuna USA ja Inglismaa õiguse kohaselt on kuriteokoosseisus täiendav element, siis on sealsed seadused oluliselt leebemad võrreldes Eesti õigusega.

Sellest järeldas kohus, et Eesti riigi karistusvõim USA-s ja Inglismaal toime pandud tegudele, selliselt nagu see on inkrimineeritud Kenderile, ei laiene.

Kohus tuvastas, et USA justiitsministeeriumi esindaja esitas Eesti prokuratuurile tegelikult kõlbmatu arvamuse sealse karistusõiguse kohta, sest antud teave puudutas USA Georgia osariiki, mis aga ei kehti Michiganis, kus Kender kirjutamise ajal viibis.

Inglismaa õiguse järgi võib laste seksuaalse kuritarvitamise üksikasjalik kirjeldamine olla kuritegu siis, kui sellel võib olla enam kui tühisele osale tõendatud lugejatest moraalselt laostav ja rikkuv mõju ehk teos peab põhimõtteliselt kallutama inimesi toime panema selliseid tegusid, nagu teoses kirjeldatakse.

Kohus kasutas semiootikaeksperdi abi selleks, et lahti mõtestada pornograafia definitsiooni ning lõppkokkuvõttes taandus pornograafia definitsiooni avamine sellele, kuidas mõista sõna "labane".

Kohus asus seisukohale, et kui KarS § 178 lg 1 tõepoolest sõnasõnalt tõlgendada, siis oleks see vastuolus põhiseaduse § 45 (kuntivabadus), millele viitas korduvalt ka Kenderi kaitsja vandeadvokaat Paul Keres.

Kohus leidis, et kuna kohtumenetluse käigus ei ole Kaur Kenderi süüd tõendatud, siis tuleb ta lapsporno valmistamise süüdistuses õigeks mõista.

Kohus mõistis riigilt Kenderi kasuks kaitsjale kulunud 20 028 eurot, ekspertide arvamusele kulunud 35 666 eurot, muud ekspertiisikulud veidi üle 5000 euro ning mittevaralise kahju hüvitamiseks 500 eurot.

Kohtunik Leo Kunman märkis kohtuotsuse kuulutamisel, et kohus tugines otsuse langetamisel ekspertarvamustele, et Kenderi teose puhul pole tegemist pornograafilise teose, vaid kirjandusteosega.

Kriminaaluurimise põhjustas 2014. aasta lõpus avaldatud tekst pealkirjaga Untitled 12, mida Kender ise nimetas õudusnovelliks ja on 85 000 tähemärki pikk.

Novell koosneb räigetest ja detailsetest suguühte kirjeldustest mehe ja laste vahel. Kultuuriministeeriumi juures tegutsev ekspertkomisjon hindas teose pornograafiliseks.

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistab Kenderit tema kirjutatud õudusnovelli tõttu lapsporno valmistamises.

Kenderi sõnul pole tegemist lapspornoga, vaid seksuaalmaniaki-sarimõrvari psühholoogilise lagunemise ja psühhiaatrilise kollapsiga, mis on kirjutatud läbi tohutu groteskiprisma.

Karistusseadustik näeb lapsporno valmistamise eest ette rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse.

Toimetaja: Marek Kuul

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: