Sotsid rõhutavad EP valimisprogrammis võrdsust riikide ja inimeste vahel

SDE esikandidaat Euroopa Parlamendi valimistel on Marina Kaljurand
SDE esikandidaat Euroopa Parlamendi valimistel on Marina Kaljurand Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) rõhutab oma Euroopa Parlamendi valimisteks koostatud programmis suurema võrdsuse saavutamist nii inimeste kui riikide vahel, turvalisust ja euroopalikke väärtusi.

"Euroopa Liit peab jätkama jõupingutusi ja suunama jätkuvalt oma rahalisi vahendeid selleks, et Euroopas kahaneks oluliselt vaesus ning väheneks sotsiaalne ebavõrdsus vanade ja uute liikmesriikide vahel. /---/ Euroopa Liidus ei tohi olla vaeseid riike, piirkondi ega rahvarühmi," ütlevad sotsid oma 13-leheküljelise programmi esimeses punktis.

SDE valimisprogrammi kaheksapunktilises sissejuhatuses tuuakse eraldi esile ka vajadust õiglaseks põllumajanduspoliitikaks, "mis toetaks võrdselt kõikide liikmesriikide põllumeeste pingutusi". Sotsiaaldemokraadid soovivad ebaõiglaste erisuste kaotamist uute ja vanade liikmesriikide põllumajandustoetuste tasemetes. "Eesti põllumehed väärivad Euroopa tuge samas mahus nagu meie põhjanaabrid," öeldakse programmis.

Turvalisuse all toovad sotsid eraldi välja rahu säilitamise, võitluse terrorismiohu, vägivaldsete konfliktide ja rahvusvahelise õiguse rikkumiste vastu. "Euroopa Liit peab suutma ohjeldada rahurikkujaid ja vägivallatsejaid ning kaitsta oma piire ja oma liikmesriikide suveräänsust," märgitakse programmis.

Samas toetatakse ka Venemaa suhtes karmi poliitikat ning kutsutakse toetama investeeringuid piiri kaitsmisse: "Oleme kindlalt kõigi meetmete poolt, mis aitavad piirata Venemaa agressiivseid ambitsioone oma naabrite suhtes. Ootame Euroopa Parlamendilt toetust investeeringutele, mis tõhustavad Euroopa Liidu ja Venemaa vahelise piiri kaitset," öeldakse sotside programmis.

SDE valimisprogramm toob eraldi esile ka sotsiaalse turvalisuse, selles soovitakse, et Euroopa sotsiaalõiguste sambas toodud põhimõtted rakenduksid kiiremini ellu ning muutuksid EL-i lahutamatuks osaks. "Õiglane töötasu, ligipääs tervishoiuteenustele, elukestvale õppele, töö- ja eraelu tasakaalustamisele, soolisele võrdõiguslikkusele ja miinimumsissetulekule aitavad vähendada ebavõrdust ning regionaalseid erinevusi. Euroopa Liidust peavad kasu saama nii suured kui ka väikesed liikmesriigid," leiavad sotsid.

Sotsiaalseid õigusi mainitakse ka programmi digitaalvaldkonda puudutavas osas, kus öeldakse, et digimajanduse, automatiseerimise ja robotite võidukäigus tuleb hoolitseda ka selle eest, et ei jääks kaotajaks eesti keel ning Eesti inimeste sotsiaalsed õigused ja kodune turvatunne.

Konkreetse lubadusena sotsiaalvaldkonnas toovad sotsid esile Euroopa Lapse Garantii loomise, mis peaks tagama igale lapsele juurdepääsu kvaliteetsele arstiabile, lastehoiule, haridusele, eluasemele ja toidule.

Sotsid kinnitavad, et toetavad tööjõu vaba liikumist, kuid tahavad samas piirata illegaalse renditööjõu, eelkõige ebaseadusliku välistööjõu, kasutamist. Samas mainitakse ka, et palgavaesuse vähendamiseks tuleb tagada Euroopas elamisväärsed miinimumpalgad.

Toetavad EL-i laienemist Balkanil

Sotsid märgivad oma programmi välispoliitika osas, et nende jaoks on oluline demokraatia, säästva arengu ja stabiilsuse edendamine väljaspool liikmesriikide piire ning seetõttu toetavad nad Euroopa Liidu laienemist Lääne-Balkani riikidesse. Samas nõustuvad nad EP varasema otsusega peatada liitumisläbirääkimised Türgiga, kuniks riik hakkab täitma Euroopa alusväärtusi. Sotsid tahavad idapartnerluspoliitika tugevdamist kuid nõuavad sellega hõlmatud riikidelt korruptsiooni vähendamist.

Eesti sotsiaaldemokraadid soovivad EL-i välisteenistuse ja välisesinduste võrgu tugevdamist ning soovivad EL-i jõulisemat käitumist kriisides. "EL peab käituma otsustavamalt olukordades, kus ei õnnestu läbirääkimiste teel ennetada sõjalist konflikti, mistõttu kannatavad ka süütud inimesed," märgitakse sotside manifestis.

Sotsid soovivad edaspidi suurendada julgeoleku- ja kaitsealast koostööd, kuid rõhutavad, et see ei pea duleerima NATO-t ning EL-i armeed pole vaja luua.

Piiri väljaehitamine EL-i toel

Sotsid tahavad kaasata Eesti-Vene piiri väljaehitamiseks Euroopa Liidu raha. "Ehitatav idapiir ehk Euroopa Liidu välispiir peab kujunema terves Euroopa Liidus standardiks. Meie eesmärk on Euroopa Liidu toel ehitada välja turvaline piir, mis võimaldab kõikide piiriületuste fikseerimise ning neile reageerimise. EL kaasrahastamisega suudaksime piiri välja ehitada kiiremini ning samas säästaksime raha Eesti riigieelarvest," öeldakse manifestis.

Sotsid sooviks ka, et praegune Euroopa Liidu piiri- ja justiitsvaldkonna andmeid töötlev IT-agentuur kasvaks valdkondade-üleseks IT ametiks. "Oleme Eestisse toonud Euroopa Liidu IT agentuuri eu-LISA ning seame nüüd eesmärgiks kujundada see agentuur valdkondade üleseks IT ametiks. Näeme, et tulevikus haldab see amet kõiki Euroopa Liidu tasandi piirüleseid teenuseid ning suurendab oluliselt Eestis paiknevaid kõrge kvalifikatsiooniga töökohti," öeldakse nende valimisprogrammis.

Samas rõhutavad sotsid, et ei toeta illegaalset immigratsiooni ning leiavad, et migratsiooniseadused peavad jääma liikmesriikide pädevusse. Migratsiooniga tegelemiskes on siiski vaja riikidevahelist koostööd, rõhutavad nad.

Rohkem raha inimestesse

Pidades silmas läbirääkimisi Euroopa Liidu uue eelarve üle, rõhutavad sotsid, et uuel eelarveperioodil suunatakse vahendid ennekõike inimestesse, mitte pelgalt betooni. "Euroopa tööjõuturul valitsevaid probleeme ja uusi väljakutseid arvesse võttes tuleb senisest enam rõhku panna inimeste ümberõppele ning selle kvaliteedi parandamisele," märgitakse samas.

Sotsid kinnitavad ka, et seisavad selle eest, et Rail Balticut rahastataks 85 protsendi ulatuses EL-i vahenditest.

Eesti sotsiaaldemokraadid toetavad EL-i iseseisvat eelarvet, mis ei sõltuks ainult liikmesriikide sissemaksetest. "Sellise eelarve tulu saaks moodustada üleeuroopalistest maksudest, näiteks spekulatiivsete finantstehingute maksustamisest," öeldakse manifestis. Sotsid sooviks ka rakendada ühtseid reegleid nii liikmesriikide eelarvepoliitikale kui ka pangandussektorile ning luua puhvrid abivajajate toetamiseks.

Sotsiaaldemokraadid nimetavad oma prioriteetide seas ka noorte õpi- ja töörände soodustamist, võitlust kliimamuutustega ning Eesti hea maine hoidmist.

Sotsid pühendavad eraldi lehekülje ka soolisele võrdõiguslikkusele, mille juures toovad välja, et palgavõrdsuse ja võitluse perevägivallaga ning rõhutavad naiste igakülgset osaluse suurendamist poliitikas ja ettevõtluses. "Muudame üle Euroopa pariteetsuspõhimõtte valitavates organites reegliks. Toetame Euroopa Komisjoni algatust, et riigiettevõtete juhtkondades ei tohi mõlemat sugupoolt olla esindatud mitte vähem kui 40 protsenti. Pooldame vastava eurodirektiivi vastuvõtmist," teatab SDE oma valimismanifestis.

Eraldi mainivad Eesti sotsiaaldemokraadid ära Kesk-Euroopa riigid, mille õigusriigi olukorra suhtes on tekkinud kahtlused. "Peame oluliseks demokraatia ja õigusriigi kaitset kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides, kus see on löögi alla sattunud. Selleks tuleb jälgida arenguid Ungaris, Poolas ja Rumeenias jm ning vajadusel reageerida otsustavalt ühenduse aluspõhimõtete rikkumistele," märgitakse sotside Euroopa Parlamendi valimisprogrammis.

SDE rõhutab oma valimisprogrammis, et pooldab tugevat Euroopa Liitu: "Sotsiaaldemokraadid on veendunud, et tugev Euroopa Liit on Eestile vajalik nii julgeoleku ja rahu kui ka majanduse stabiilse arengu ning inimeste heaolu tagatisena. Eesti on tugev, kui Euroopa on avatud, võrdne ja turvaline," öeldakse sotside valimismanifestis.

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 26. mail, Eestile on 705-liikmelises kogus eraldatud seitse kohta.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna täisprogrammi 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimisteks saab lugeda lisatud dokumendist.

 

Toimetaja: Mait Ots

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: