Mis meid ees ootab: olulisemad punktid valitsuse tegevuskavast

Koalitsioonileppe allkirjastamine.
Koalitsioonileppe allkirjastamine. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Läinud nädalal kinnitas valitsus endale järgmiseks neljaks aastaks mõeldud tegevusprogrammi. Kõige enam leiab programmist analüüse, kuid on ka konkreetseid tähtaegu eelnõudeks ja otsusteks. ERR tegi valiku olulisematest punktidest.

Kes soovib teada, kuidas kavatseb värske valitsus piirata Venemaa ja Valgevene kodanike valimisõigust, peab ootama kõigest juunini. Novembris aga tutvustab kliimaminister meile kliimaseaduse väljatöötamiskavatsust.

Samas selle kohta, kuidas võiks Eesti minna üle Euroopa rööpmelaiusega raudteele, võime lugeda alles 2025. aasta novembris ja muinsuskaitseobjektide inventuur, mis võib kuni pooled objektid kaitse alt välja juhatada, valmib veel hiljem – 2026. aasta detsembris.

Erinevaid sihte seadis värske valitsus endale mitusada ning selleks, et me midagi maha ei magaks, tegi ERR tegevusprogrammist väikese valiku.

2023. aasta juuni

- Elanikkonnakaitse koolituste kava

- Analüüs, kuidas anda süüteomenetluse raames tekkivate rahaliste nõuete haldamine maksu- ja tolliametile

- Seaduseelnõu külmutatud varade kasutuselevõtuks

- Majandus- ja infotehnoloogiaminister sõlmib alampalgakokkuleppe tööandjate ja ametiühingutega. (60 protsenti mediaanpalgast 2027. aastal)

- Ettepanekud valitsuse paremaks esindamiseks Ida-Virumaal

- Ülevaade pärandihoidlate rajamise hetkeseisust

- Analüüs voogedastusplatvormide maksustamise kohta

- Analüüs rahvusvaheliste spordivõistluste Eestis korraldamise toetamise põhimõtete kohta

- Analüüs Venemaa ja Valgevene kodanike valimisõiguse peatamiseks kohalike omavalitsuste valimistel

2023. aasta juuli

- Kodulähedase kooli rahastusmudeli kontseptsioon

- Analüüs valikukriteeriumide kohta, millele vastavad taastuvenergia projektid saaksid kiirendatud korras edasi liikuda

- Analüüs, kas ja millises mahus on vaja meretuuleparkide tarbeks välja töötada toetusmeedet

- Rahandusminister koondab kõigi ministeeriumite kokkuhoiukavad

2023. aasta august

- Tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduse eelnõu jõuab valitsusse

- Riigisekretär koondab ettepanekud elanikkonnakaitse investeeringuvajaduste kava jaoks

- E-valimiste nutiseadmes võimaldamise lahenduse loomise kava ja tehniline prototüüp

- Haridusminister viib valitsusse eelnõu kohustusliku kooliea tõstmiseks

- Metsandust puudutav looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu

- RMK omaniku uued ootuseid

- Analüüs Film Estonia tagasimaksefondi mõjude ja vajaduste kohta

- Analüüs hambaravihüvitiste muutmiseks

- Kodakondsusseaduse muutmise eelnõu, et võimaldada rohkematel inimestel Eesti kodakondsust saada

2023. aasta september

- Kaitseminister tutvustab Eesti õhutõrjekontseptsiooni

- Eelnõu, millega antakse munitsipaalpolitseile suuremad õigused

- Välisminister tutvustab Ukraina ülesehitamise põhimõtteid

- Eelnõu miinimumpalga tõstmiseks avalikus sektoris

- Analüüs digiriigi jätkusuutlikkuse ja personaalse riigi kohta

- Riigieelarve revisjoni kava

- E-riigi mobiilirakendus

- Analüüs automaksu kehtestamiseks

- Analüüs keskkonna- ja ressursitasude (tõstmise) kohta

- AS Metroset saab raha, et luua selle juurde rakendusuuringute keskus

- Rahandusminister tutvustab halduspoliitiliste muudatuste kava

- Analüüs keskkonnavaldkonna strateegiliste projektide elluviimiseks

- Riigisekretär tutvustab rohepöörde kommunikatsioonistrateegiat

- Analüüs ERR-i uue maja võimalike rahastamismudelite kohta

- Analüüs venekeelse meedia toetusmeetme kohta

- Analüüs harvikhaigustega laste ravi toetamise kohta

- Hoiu-laenuühistu seaduse muutmise eelnõu

- Eelnõu, millega vähendatakse avaliku sektori maksimaalset vastamistähtaega 30-lt päevalt 15 päevale

2023. aasta oktoober

- Analüüs riigi strateegilise kommunikatsiooni võimekuse arendamise kohta. Muu hulgas inforuumi kiirreageerimisüksuse loomise kohta

- Välisminister tutvustab Eesti seisukohti Euroopa Liidu laienemise kohta

- Välisministeeriumis valmib Venemaa rahvusvahelisel tasandil isoleerimise tegevuskava

- Analüüs, kuidas suurendada ettevõtetele kapitali kättesaadavust

- Kliimaminister viib metsanduse arengukava taas valitsusse

- Metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu

- Analüüs merekaitsereformi käivitamiseks

- Erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu järelevalve suurendamiseks ja kriminaalkorras karistatud erakondadel toetuse vähendamiseks

- Analüüs muinsuskaitseobjektide inventeerimisest

- Avaliku teenistuse seaduse muutmise eelnõu, et kärpida kantslerite, asekantslerite ja osakonnajuhatajate maksimaalset ametiaega

2023. aasta november

- Välisminister tutvustab Eesti-USA suhete tugevdamise tegevuskava

- Siseministri ülevaade idapiiri väljaehitamisest

- Valmib kliimaseaduse väljatöötamiskavatsus

- Kliimaminister annab ülevaate Elektrilevi OÜ elektrivõrgu arengukavast

- Analüüs sõiduautode ja veokite laadimisjaamade asukohtade, hinna ja vajaduse kohta

- Analüüs energiavõrkude välisühenduste rajamise kohta

- Analüüs rohepöördeks vajalike kriitiliste toormete võimaliku kaevandamise ja tootmise kohta

- Analüüs kohalike omavalitsuste tulubaasi ümberkujundamiseks

- Loovisikute sotsiaalseid garantiisid parandava seaduse väljatöötamiskavatsus

- Analüüs riigi osalusega ettevõtete erastamiseks

2023. aasta detsember

- Analüüs, kuidas ajateenistust pikendades mehitada teatud sõjalisi võimeid

- Analüüs riigikogu valimisringkondade muutmiseks

2024. aasta jaanuar

- Majandus- ja taristuminister tutvustab Eesti tehisintellekti tegevuskava

- Haridusminister tutvustab kaasava hariduskorralduse tõhususe uuringut

- Analüüs kõrghariduse rahastamiskorra muutmiseks

- Regionaalministri ülevaade maa- ja ruumiameti moodustamise põhimõtetest ja eesmärkidest

- Analüüs radioaktiivsete jäätmete lõppladestuspaiga rajamiseks

- Analüüs Eesti Energia restruktureerimise kohta

- Analüüs fikseeritud hinnaga liitumise võimaluse loomiseks 30 kW ulatuses

- Reklaamiseaduse muutmise väljatöötamiskavatsus, et keelata hasartmängude ja kiirlaenude reklaamid

2024. aasta veebruar

- Analüüs riigi ja kohalike omavalitsuste maksubaasi laiendamise kohta

- Analüüs metsanduse ja kasvuhoonegaaside inventuuriga seotud andmete usaldusväärsuse kohta

- Ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (tasuta ühistranspordi kaotamine ja vajaduspõhine transport)

- Analüüs parvlaeva- ja lennuühenduste parandamise võimaluste kohta

- Analüüs riigi ja kohalike omavalitsuste maksubaasi laiendamise kohta

- Analüüs riiklikult tähtsate spordiobjektide rahastamise põhimõtete kohta

- Analüüs tervishoiu tegevusvarude süsteemi kohta

2024. aasta märts

- Analüüs avalikus toitlustamises senisest suuremas mahus kohaliku ja tervisliku toidu kasutamiseks

- Ringhäälinguseaduse muutmise väljatöötamiskavatsus

- Analüüs riigi sihtasutuste võimalikuks konsolideerimiseks

- Positiivse krediidiregistri lahenduste analüüs

- Analüüs avaliku teabe seaduse rakendamise kohta

2024. aasta aprill

- Analüüs üle-eestilise sireenisüsteemi laiendamiseks

- Analüüs õppelaenu mahu kasvatamiseks ja tagasimakse perioodi pikendamiseks

- Kliimaministri ülevaade Rail Balticu väljaehitamise kohta

2024. aasta mai

- Analüüs vabavõrguna toimiva üleriigilise pakiautomaatide võrgustiku loomise kohta

- Analüüs tööandjapensioni skeemi kohta.

2024. aasta juuni

- Analüüs, kuidas (valgekraelise) kuritegevusega saadud vara tõhusamalt ära võtta

- Analüüs, kuidas luua elanikkonnakaitse reserv

- Välisminister tutvustab Venemaaga suhtlemise põhimõtteid

- Siseminister tutvustab kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu, millega piiratakse kolmandate riikide kodanike ligipääs maa ostmisele

- Analüüs laste ja noorte vaimse tervise parandamise lahenduste kohta

- Geeniandmetel põhineva personaliseeritud teenusega alustamine (rinnavähi sõeluuringud)

- Uuendatud on Eesti haiglavõrgu arengusuunad

2024. aasta september

- Analüüs looduskaitseliste piirangute talumise hüvitamise kohta

- Kogumispensionide seaduse muutmise väljatöötamiskavatsus

2024. aasta oktoober

- Analüüs patsienditestamendi koostamise ja elulõpu otsuste määratlemise kohta

2024. aasta november

- Analüüs kasutuses mitteoleva riigimaa võõrandamise võimaluste kohta

- Valmivad Eesti seisukohad EL 2040. aasta kliimaeesmärkide kohta

2024. aasta detsember

- Siseminister tutvustab koduohutuse tegevuskava

- Analüüs elutähtsa teenuse osutajate taustakontrolli kohta

- Arendatakse välja siseministeeriumi reservüksus ajateenistusest kõrvale jäänud ja ajateenistuses sõjaväepolitsei õppe läbinud isikutest

- Majandus- ja infotehnoloogiaministri ettepanekud, kuidas jõuda innovatsiooni toetavate hangete kahe protsendi eesmärgini

- Kultuuri ligipääsetavuse tegevuskava

- Vabariigi presidendi valimise seaduse muutmise väljatöötamiskavatsus, et muu hulgas peaks kandidaate senisest varem esitama

2025. aasta jaanuar

- Analüüs kutse- ja kõrghariduse õppekavade keskkonnateadlikkuse kohta

2025. aasta veebruar

- Riiklik energia- ja kliimakava

- Vähempakkumine juhitava võimsusreservi hankimiseks

2025. aasta märts

- Rattastrateegia

- Analüüs peretoetuste ja vanemahüvitise eesmärgipärasuse parandamise kohta

2025. aasta mai

- Analüüs uutele töövormidele töötuskindlustuskaitse laiendamise võimaluste kohta

2025. aasta juuni

- Analüüs hoonete rekonstrueerimise kasutuselevõtu regulatiivsete takistuste kohta

- Analüüs haiglates, hooldekodudes ja lasteasutustes toitlustuse parandamise kohta

2025. aasta november

- Analüüs Eesti Euroopa rööpmelaiusega raudteele ülemineku kohta

2026. aasta märts

- Valmib Harju maavarade teemaplaneering

2026. aasta detsember

- Süüteomenetluse digitaliseerimise tegevuskava elluviimine

- Kõikidele Eesti inimestele ühtse raamatukogusüsteemi kasutusele võtmine

- Kultuuriminister annab ülevaate muinsuskaitseobjektide inventuurist

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: